Sơ đồ 5: Kế toán tổng hợp doanh thu

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Sơ đồ 5: Kế toán tổng hợp doanh thu

Sơ đồ 5: Kế toán tổng hợp doanh thu
TK 911 TK 511,512 TK 111,112,131,136...
TK 531,532,3332,3333
Kết chuyển doanh thu thuần
ở cuối kỳ
Doanh thu bán hàng
Các khoản giảm trừ doanh thu
TK 3331
Thuế GTGT
đầu ra

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Sơ đồ 5: Kế toán tổng hợp doanh thu