Bài giảng Dia 7- bai 35- khai quat

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài giảng Dia 7- bai 35- khai quat


Kính chúc các thầy giáo, cô giáo, các em học
sinh sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.
H

c

s
i
n
h

c

n
:


T


g
i

c
,

T
r

t

t

,

T

c
h

c

c
,

S

n
g

t

o
,

G
h
i

c
h

py


Châu lục nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

Những châu nào nằm cả ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam?
Kiểm tra bài cũ:

Những châu nào nằm ở nửa cầu Ðông?
Kiểm tra bài cũ:
Nửa cầu Đông
Nửa cầu Tây
N

a

c

u

T
â
y

Trên con đường tìm tới Ấn Độ theo hướng Tây. Ngày
12.10.1492- Đoàn thủy thủ do Crix-tốp Cô- Lông lần đầu
cập bến tại một miền đất lạ- mà chính ông không hề biết
là mình đã khám phá ra một lục địa thứ 4 của trái đất: Đó
là châu mĩ.

Soạn: 5/1/2011
Giảng: 7/1-Lớp 7
Chương VII- CHÂU MĨ
TUẦN 20 – TiẾT 40
BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ
rộng lớn:
2. Vùng đất của dân
Nhập cư, thành phần
Chủng tộc đa dạng:
1. Một lãnh thổ rộng lớn:

Quan sát bảng số liệu diện tích các châu lục cho biết:
diện tích châu Mĩ và so sánh với các châu lục khác?
Châu lục Diện tích (triệu km
2
)
1 Châu Á 44,4
2 Châu Âu 10
3 Châu Mĩ 42
4 Châu Nam Cực 14
5 Châu Phi 30
6 Châu Ðại Dương 8,5
Bắc Mĩ : 24,2 triệu km
2
- Nam Mĩ: 17,8 triệu km
2
.

Nửa cầu Đông Nửa cầu Tây
Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới và cho biết
vị trí địa lý của châu Mĩ có gì ?
đặc biệt
N

a

c

u

T
â
y

Soạn: 5/1/2011
Giảng: 7/1-Lớp 7
Chương VII- CHÂU MĨ
TUẦN 20 – TIẾT 40
BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ
rộng lớn:
2. Vùng đất của dân
Nhập cư, thành phần
Chủng tộc đa dạng:
1. Một lãnh thổ rộng lớn:
+ Diện tích: 42 triệu km2
+ Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.


Hãy xác định : Các
đường chí tuyến,
đường xích đạo và hai
vòng cực?

Cho biết vị trí , lãnh
thổ châu Mĩ so với các
châu lục khác có điểm
gì khác biệt cơ bản?
Không kể đảo:
Từ 71
0
50’B - 55
0
54’N

Soạn: 5/1/2011
Giảng: 7/1-Lớp 7
Chương VII- CHÂU MĨ
TUẦN 20 – TIẾT 40
BÀI 35- KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
1. Một lãnh thổ
rộng lớn:
2. Vùng đất của dân
Nhập cư, thành phần
Chủng tộc đa dạng:
1. Một lãnh thổ rộng lớn:
+ Diện tích: 42 triệu km2
+ Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.
+ Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc
đến vùng cận cực Nam.

Vị trí của châu Mĩ và châu Phi
có những điểm gì giống và khác nhau?
X
í
c
h

đ

o
Xích đạo

Cho biết châu Mĩ
tiếp giáp những đại
dương nào?

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài giảng Dia 7- bai 35- khai quat