CD cac bai nghe TA 6,7,8,9

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu CD cac bai nghe TA 6,7,8,9

Bộ Đĩa CD tất cả các bài nghe Tiếng Anh Khối 6,7,8,9.
CÁC BÀI NGHE ENGLISH 8
TÊN BÀI – TỪNG PHẦN SỐ T.TỰ
Unit 1 – LISTEN AND READ 1
Unit 1 – LISTEN 2
Unit 1 – READ 3
Unit 2 – LISTEN AND READ 4
Unit 2 – LISTEN 5
Unit 2 – READ 6
Unit 3 – LISTEN AND READ 7
Unit 3 – LISTEN 8
Unit 3 – READ 9
Unit 4 – LISTEN AND READ 10
Unit 4 – LISTEN 11
Unit 4 – READ 12
Unit 5 – LISTEN AND READ 13
Unit 5 – LISTEN 14
Unit 5 – READ 15
Unit 6– LISTEN AND READ 16
Unit 6– LISTEN 17
Unit 6– READ 18
Unit 7 – LISTEN AND READ 19
Unit 7 – LISTEN 20
Unit 7 – READ 21
Unit 8 – LISTEN AND READ 22
Unit 8 – LISTEN 23
Unit 8 – READ 24
Unit 9 – LISTEN AND READ 25
Unit 9 – LISTEN 26
Unit 9 – READ 27
Unit 10 – LISTEN AND READ 28
Unit 10 – LISTEN 29
Unit 10 – READ 30
Unit 11 – LISTEN AND READ 31
Unit 11 – LISTEN 32
Unit 11 – READ 33
Unit 12 – LISTEN AND READ 34
Unit 12 – LISTEN 35
Unit 12 – READ 36
Unit 13 – LISTEN AND READ 37
Unit 13 – LISTEN 38
Unit 13 – READ 39
Unit 14 – LISTEN AND READ 40
Unit 14 – LISTEN 41
Unit 14 – READ 42
Unit 15 – LISTEN AND READ 43
Unit 15 – LISTEN 44
Unit 15 – READ 45
Unit 16 – LISTEN AND READ 46
Unit 16 – LISTEN 47
Unit 16 – READ 48
trang 1
Bộ Đĩa CD tất cả các bài nghe Tiếng Anh Khối 6,7,8,9.
CÁC BÀI NGHE ENGLISH 9
trang 2
TÊN BÀI – TỪNG PHẦN SỐ T.TỰ
Unit 1 – 2. LISTEN AND READ 1
Unit 1 – 4. LISTEN 2
Unit 2 – 2. LISTEN AND READ 3
Unit 2 – 4. LISTEN 4
Unit 3 – 2. LISTEN AND READ 5
Unit 3 – 4. LISTEN 6
Unit 4 – 2. LISTEN AND READ 7
Unit 4 – 4. LISTEN 8
Unit 5 – 2. LISTEN AND READ 9
Unit 5 – 4. LISTEN 10
Unit 6 – 2. LISTEN AND READ 11
Unit 6 – 4. LISTEN 12
Unit 7 – 2. LISTEN AND READ 13
Unit 7 – 4. LISTEN 14
Unit 8 – 2. LISTEN AND READ 15
Unit 8 – 4. LISTEN 16
Bài hát 21
Unit 9 – 2. LISTEN AND READ 17
Unit 9 – 4. LISTEN 18
Unit 10 – 2. LISTEN AND READ 19
Unit 10 – 4. LISTEN 20
Bộ Đĩa CD tất cả các bài nghe Tiếng Anh Khối 6,7,8,9.
CÁC BÀI NGHE ENGLISH 7
TÊN BÀI – TỪNG PHẦN SỐ T.TỰ
Unit 1-PartA-1. Listen … 1
Unit 1-PartA-3. Listen … 2
Unit 1-PartA-4. Listen … 3
Unit 1-PartA-5. Listen … 4
Unit 1-PartB-1. Listen … 5
Unit 1-PartB-4. Listen … 6
Unit 1-PartB-6. Listen and write 7
Unit 2- Part A- 2. Listen and write 8
Unit 2- Part A- 3. Listen 9
Unit 2- part A- 4. Listen and read 10
Unit 2- Part A- 5. Listen 11
Unit 2- Part B. 1. Listen and repeat 12
Unit 2- Part B.2.listen and write 13
Unit 3-PartA-1. Listen … 14
Unit 3-PartB-1. Listen … 15
Unit 3-PartB-4. Listen … 16
Unit 3-PartB-5. Listen … 17
Unit 4-PartA-1. Listen … 18
Unit 4-PartA-3. Listen … 19
Unit 4-PartA-5. Listen and read 20
Unit 4-PartB-1. Listen and read 21
Unit 4-PartB-2. Listen … 22
Unit 4-PartB-3. Listen 23
Unit 5-PartA-1. Listen and read 24
Unit 5-PartA-4. Listen … 25
Unit 5-PartB-1. Listen and read 26
Unit 5-PartB-2. Listen … 27
Unit 6-PartA-1. Listen … 28
Unit 6-PartA-4. Listen … 29
Unit 6-PartB-1. Listen … 30
Unit 6-PartB-3. Listen … 31
Unit 7-PartA-1. Listen … 32
Unit 7-PartA-3. Listen … 33
Unit 7-PartB-1. Listen … 34
Unit 7-PartB-4. Listen … 35
Unit 8-PartA-2. Listen … 36
Unit 8-PartA-4. Listen … 37
Unit 8-PartB-1. Listen … 38
Unit 8-PartB-2. Listen … 39
Unit 8-PartB-4. Listen … 40
Unit 9-PartA-1. Listen … 41
Unit 9-PartA-2. Listen … 42
Unit 9-PartA-3. Listen … 43
Unit 9-PartB-1. Listen … 44
Unit 10-PartA-2. Listen … 45
Unit 10-PartB-1. Listen … 46
trang 3
Bộ Đĩa CD tất cả các bài nghe Tiếng Anh Khối 6,7,8,9.
Unit 10-PartB-2. Listen … 47
Unit 10-PartB-3. Listen … 48
Unit 11-PartA-1. Listen … 49
Unit 11-PartA-2. Listen … 50
Unit 11-PartB-1. Listen … 51
Unit 11-PartB-3. Listen … 52
Unit 12-PartA-1. Listen … 53
Unit 12-PartB-1. Listen … 54
Unit 12-PartB-2. Listen … 55
Unit 12-PartB-4. Listen … 56
Unit 13-PartA-1. Listen … 57
Unit 13-PartA-3. Listen … 58
Unit 13-PartB-1. Listen … 59
Unit 13-PartB-2. Listen … 60
Unit 14-PartA-1. Listen … 61
Unit 14-PartA-2. Listen … 62
Unit 14-PartB-1. Listen … 63
Unit 14-PartB-2. Listen … 64
Unit 14-PartB-3. Listen … 65
Unit 15-PartA-1. Listen … 66
Unit 15-PartA-2. Listen … 67
Unit 15-PartB-1. Listen … 68
Unit 15-PartB-4. Listen … 69
Unit 16-PartA-1. Listen … 70
Unit 16-PartA-3. Listen … 71
Unit 16-PartA-4. Listen … 72
Unit 16-PartB-1. Listen … 73
Unit 16-PartB-5. Listen … 74
trang 4
Bộ Đĩa CD tất cả các bài nghe Tiếng Anh Khối 6,7,8,9.
CÁC BÀI NGHE ENGLISH 6
Disc: 01
TÊN BÀI – TỪNG PHẦN SỐ T.TỰ
Unit 1-PartA-1. Listen … 1
Unit 1-PartA-3. Listen … 2
Unit 1-PartA-5. Listen … 3
Unit 1-PartB- 1. Listen … 4
Unit 1-PartB-3. Listen … 5
Unit 1-PartC- 1. Listen … 6
Unit 1-PartC-3. Listen ……. 7
Unit 2- Part A- 1. Listen and ……. 8
Unit 2- Part A- 3. Play simon say 9
Unit 2- part B- 1. Listen and …… 10
Unit 2- Part B- 2. Play with words 11
Unit 2- Part B- 3. Listen and repeat 12
Unit 2- Part B- 4. Listen and ……. 13
Unit 2-Part C- 1. Listen and ….. 14
Unit 3-PartA-1. Listen and repeat 15
Unit 3-PartA-3. Listen and repeat 16
Unit 3-PartB-1. Listen and repeat 17
Unit 3-PartB-3. Listen and repeat 18
Unit 3-PartC-1. Listen and repeat 19
Unit 3-PartC-1. Play with words 20
Unit 4-PartA-1. Listen and repeat 21
Unit 4-PartA-3. Listen and repeat 22
Unit 4-PartA-5. Play with words 23
Unit 4-PartB-1. Listen and repeat 24
Unit 4-PartB-4. Listen and repeat 25
Unit 4-PartC-1. Listen and repeat 26
Unit 4-PartC-4. Listen and repeat 27
Unit 4-PartC-5. Listen and repeat 28
Unit 4-PartC-6. Listen and repeat 29
Unit 5-PartA-1. Listen and repeat 30
Unit 5-PartA-3. Listen and repeat 31
Unit 5-PartA-5. Listen and repeat 32
Unit 5-PartB-1. Read 33
Unit 5-PartC-1. Listen and repeat 34
Unit 5-PartC-3. Listen and repeat 35
Unit 6-PartA-1. Listen and read 36
Unit 6-PartA-4. Listen 37
Unit 6-PartA-6. Play with words 38
Unit 6-PartB-1. Listen and read 39
Unit 6-PartB-3. Listen 40
Unit 6-PartB-4. Play with words 41
Unit 6-PartC-1. Listen and read 42
Unit 6-PartC-2. Listen and find … 43
Unit 6-PartC-3. Listen and read 44
trang 5

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu CD cac bai nghe TA 6,7,8,9