Tư liệu dạy học Lịch sử

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tư liệu dạy học Lịch sử


Bac H v i n«ng d©nồ ớ : m«n lÞch sö líp 5: bµi 16: HËu ph­¬ng sau nh÷ng n¨m sau chiÕn
dich biªn giíi.

Phim cam co tren Dinh Doc Lap: Lich su lop 5 bai 26: Tien vao Dinh Doc Lap.

Phim anh Nguyen Van Troi ra phap truong : Day Ltvc lop
4. mo rong von tu Dung cam tuan 26

Tu lieu ve Chi Vo thi sau day bai luyen tu va cau lop 4 Bai 51: Mo rong von tu :Dung cam

L i kêu g i to n qu c kháng chi n: lÞch sö líp 5; bµi 13: ờ ọ à ố ế
Thµ hy sinh tÊt ca chø nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu mÊt n­íc

Bom trong chiến dịch Miền Bắc: lÞch sö líp 5: Bµi 14 Thu ®«ng må ch«n gi¹c
Ph¸p 1947 .Bµi 15; ChiÕn th¾ng biªn giíi Thu ®«ng 1950. Bµi 17:ChiÕn dÞch DiÖn
Biªn Phñ

Tu lieu lich su : W Dang hop : Bai Chien dich Dien Bien Phu

tu lieu lich su lop 5: cuoc tan cong dot 1 chien dich Dien Bien Phu 7/5/1954:

Phim tài liệu lich su: cuoc tien cong dot 3 chien
dich dien bien phu 1954.


u tranh sinh t nĐấ ồ

Phim nước Lào

Phim nước Trung Quóc

Phim động vật Kaola

Trăn ăn thịt Nai

Vương quốc loài cua

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tư liệu dạy học Lịch sử