Đề thi chon HSG tháng 12 lơp 1,2,3

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Đề thi chon HSG tháng 12 lơp 1,2,3

Đề thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi đợt 2
( tháng 12 năm học 2010 2011)
Môn toán lớp 1
D Thời gian 60 phút

Họ và tên lớp Trờng TH An Lộc
..
Bi1 Tinh: (2đ)
3 + 6 - 4 = 5 + 4 - 2 = 4 + 5 - 7 =
5 - 2 + 4 = 6 - 4 + 3 = 3 + 7 - 9 =
6 - 3 + 1 = 7 + 2 - 7 = 9 - 4 - 2 =
Bi 2 Điền số thích hợp vào ô trống: (2đ)
5 + = 8 ; 9 - = 5 ; + 4 = 10
- 4 = 4 ; 7 - = 3 + 3 = 6

Bi 3 Số: a, +5 +1 - 6 +3
b., -3 -2 +4 -5
Bi 4 Đúng ghi Đ, sai ghi S (2đ)
Hình bên có:
- 3 hình tam giác
- 4 hình tam giác
- 5 hình tam giác
Bi 5(2đ)
Anh có: 5 ngôi sao
4
9

Em có: 4 ngôi sao

Hai anh em có ngôi sao

Đề thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi đợt 2
( tháng 12 năm học 2010 2011)
Môn toán lớp 2
Thời gian 60 phút

Họ và tên lớp Trờng TH An Lộc

Bi 1 Tính: (2,điểm)
33 - 13 - 4 = 93 - 0 - 3 =
60 - 20 - 3 = 35 - 5 + 6 =
23 - 10 - 3 52 - 22 - 6 =
Bi 2 Tìm X: (2,điểm)
X + 4 = 13 X - 7 = 43
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................
X - 18 = 69 53 - X = 17
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Bi 3Số (2,điểm)
b, -13 +12 +4 -7
b., -13 +12 +8 -15
Bi 4(2,điểm) Một đàn gà có 27 con trong đó có 13 con gà trống. Hỏi có
bao nhiêu con gà mái
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Bi 5 Bình có 27 viên bi. Bình ít hơn An 7 viên Hỏi An có bao nhiêu viên bi?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Đề thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi đợt 2
( tháng 12 năm học 2010 2011)
Môn toán lớp 3
D Thời gian 60 phút

Họ và tên lớp Trờng TH An Lộc

Đề ra:
Bi 1 tìm X: (2,điểm)
a, X : 3 = 212 b, X : 5 = 141 c, 5 x X = 135

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Bi 2Tính nhanh: (2,điểm)
a, 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 b, 7 x 4 + 7 x 8 + 7 =
...................................................................................................................................... ................................. .............................................................................................
......................................................................................................................................... ................................ ...........................................................................................
19
21


............................................................................................................................................ ............................. ................................................................................................
.
.......................................................................................................................................................................... ................................................................................................
Bi 3(2,điểm) Số học sinh giỏi của lớp 3B chiếm
5
1
số học sinh của cả lớp. Biểt rằng
số học sinh của lớp 3B có 25 em. Tính số học sinh giỏi của lớp 3B?
......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

.
Bi 4(2,điểm) Lớp em có số nữ gấp 3 lần số nam . Biết rằng số nữ nhiều hơn số nam là
8 bạn . Hỏi lớp em có mấy bạn nam , mấy bạn nữ ?
......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Bi 5(2,điểm) Cho tam giác ABC . hãy kẻ thêm 2 đoạn thẳng
A
để có 3 tam giác

B

C

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Đề thi chon HSG tháng 12 lơp 1,2,3