DAN CU XA HOI CHAU PHI

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu DAN CU XA HOI CHAU PHI


NhiÖt liÖt chµo mõng
NhiÖt liÖt chµo mõng


c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê
c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê


M¤N §ÞA LÝ
M¤N §ÞA LÝ


1. Lịch sử và dân cư
a. Sơ lược về lịch sử


T­îng Nh©n s­
S«ng Nile
-
Thêi cæ ®¹i: Ch©u Phi cã
nÒn v¨n minh s«ng Nin ph¸t
triÓn rùc rì.(Thiªn v¨n, to¸n
häc, kiÕn tróc x©y dùng...tõ
3000 n¨m tr­íc c«ng
nguyªn)


Thùc d©n Ch©u ¢u tµn s¸t n« lÖ da ®en
Hai chiÕc xiÒng mµ thùc d©n
Ch©u ¢u dïng bu«n n« lÖ
1. Lịch sử và dân cư
a. Sơ lược về lịch sử
- Có nền văn minh cổ đại phát triển rực rỡ.
- Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 125 triệu người da đen châu Phi bị đưa sang châu
Mỹ làm nô lệ.
- Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 gần như toàn bộ châu Phi bị chiếm làm thuộc địa
- Sau chiến tranh thế giới thứ 2 lần lượt các nước châu Phi giành độc lập.
b. Dân cư


Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi
? Em có nhận xét gì về sự
phân bố dân cư châu Phi?
? Sự phân bố không đều đó
được thể hiện như thế nào?
1. Lịch sử và dân cư
a. Sơ lược về lịch sử
b. Dân cư
-
Dân cư châu Phi phân bố không đều
+ Nơi đông: đồng bằng sông Nin, ven vịnh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và
Nam Phi
+ Nơi thưa: hoang mạc, rừng rậm xích đạo


Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi
? Quan sát lược đồ giải thích
tại sao dân cư châu Phi lại
phân bố không đều?
? Xác định và đọc tên các
thành phố từ 1 đến 5 triệu
dân và trên 5 triệu dân?
? Em hãy cho biết các thành
phố đó thường được phân
bố ở đâu?
1. Lịch sử và dân cư
a. Sơ lược về lịch sử
b. Dân cư
-
Dân cư châu Phi phân bố không đều
+ Nơi đông: đồng bằng sông Nin, ven vịnh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và
Nam Phi
+ Nơi thưa: hoang mạc, rừng rậm xích đạo
- Các thành phố trên 1 triệu dân thường tập trung ở ven sông và ven biển.
1. Lịch sử và dân cư
2. Sự bùng nổ dân số, xung đột tộc người và đại dịch AIDS ở châu Phi
a. Sự bùng nổ dân số

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu DAN CU XA HOI CHAU PHI