Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm

Lớp 1
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Tiết 1
Học hát bài : Q hương tươi đẹp
I.MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- HS biết vỗ tay theo phách một cách nhịp nhàng.
** Giáo dục học sinh yêu tổ quốc, yêu đồng bào theo Năm điều Bác Hồ dạy.
II.CHUẨN BỊ:
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III.CÁC HOẠT DẠY- HỌC:
1.Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xun suốt trong q trình dạy học.
3.Bài mới:
a/ Giới thiệu:
* Nội dung: Học hát bài “Q hương tươi đẹp”
b/ Các hoạt động:
Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
+ Hoạt động 1: Học bài hát
* Mục tiêu: Hs hát đúng giai điệu và lời ca.
- Cách tiến hành:
- GV giới thiệu bài hát “Q hương tươi đẹp”
và hát mẫu cho HS nghe.
- GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS thực
hiện.
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp ghép cả bài vài lần.
-GV kiểm tra.
+ Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay.
* Mục tiêu: Hs biết vỗ tay theo phách .
- Cách tiến hành:
- GV hát và vỗ tay theo phách cho HS nghe.
- GV hướng dẫn lớp thực hiện .
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện.
- Lớp hát 2-3lần
- Lắng nghe
- Lớp thực hiện
- Tổ, nhóm, cá nhân
Trang 1
Lớp 1
4.C ủng cố:
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Quê hương tươi đẹp” kết hợp vỗ tay.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ôn bài vừa học và xem trước bài mới.
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010

Tiết 2
Ôn hát bài : Quê hương tươi đẹp
I.MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
-Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
II. CHUẨN BỊ:
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình dạy học.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài:
+ Ôn hát bài “Quê hương tươi đẹp”
b/ Các hoạt động:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
+ Hoạt động 1: Ôn bài hát
* Mục tiêu: Hs hát đúng lời ca và giai điệu.
- Cách tiến hành:
- GV bắt giọng cho lớp hát lại bài “Quê
hương tươi đẹp”
- GV quan sát sửa sai
- GV kiểm tra.

- HS thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện.

Trang 2
Lớp 1
- GV cho lớp hát lại vài lần cho chuẩn.
- GV kiểm tra.
+ Hoạt động 2:
* Mục tiêu: Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca
- Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn lớp thực hiện cách gõ theo
tiết tấu lời ca
GV thực hiện vài lần .
- GV cho lớp thực hiện vài lần.
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.
- Tổ-cá nhân thực hiện
-HS chú ý lắng nghe và thực -
hiện.
- Tổ –cá nhân thực hiện.
4.Củng cố:
- Giáo viên gọi một số em lên biểu diễn hát và cách gõ theo tiết tấu lời ca.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Mơn: Âm nhạc
Tiết 3
Học hát bài : Mời bạn vui múa ca.
Ngày soạn:...../......../ 20 Ngày dạy:......./....../ 20
I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- Biết vỗ tay theo phách
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Hát đúng, chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1.Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
Trang 3
Lớp 1
- Kiểm tra xun suốt trong q trình dạy học
3.Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài:
+ Học hát bài “Mời bạn vui múa ca”
b/ Các hoạt động:
Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
+ Hoạt động 1: Học bài hát.
* Mục tiêu: Hs hát đúng giai điệu và lời ca.
- Cách tiến hành:
- GV giới thiệu bài hát “Mời bạn vui múa
ca” và hát mẫu cho HS nghe.
- GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS
thực hiện.
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp ghép cả bài vài lần.
- GV kiểm tra.
+ Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay theo
phách.
* Mục tiêu: Hs biết vỗ tay theo phách
- Cách tiến hành:
- GV hát và vỗ tay theo phách cho HS nghe.
- GV hướng dẫn lớp thực hiện .
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.
- Tổ- cá nhân thực hiện.

4. C ủng cố:
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Mời bạn vui múa ca” kết hợp vỗ tay.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Trang 4
Lớp 1
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Mơn: Âm nhạc
Tiết 4
Ơn hát bài : Mời bạn vui múa ca.
Ngày soạn:............./ 200 Ngày dạy:............./ 200
I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu và biết kết hợp một số động tác phụ họa.
- Tham gia tập biểu diễn bài hát.
II. CHUẨN BỊ
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1.Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xun suốt trong q trình dạy học
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài: +Ơn hát bài “Mời bạn vui múa ca”
b/ Các hoạt động:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

+ Hoạt động 1: Ơn bài hát
* Mục tiêu: Hs hát dúng giai điệu và lời ca
.
- Cách tiến hành:
- GV bắt giọng cho lớp hát lại bài “Mời
bạn vui múa ca”
- GV quan sát sửa sai
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp hát lại vài lần cho chuẩn.
- GV kiểm tra.
+ Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ
họa.
* Mục tiêu: Hs biết vận dụng một số động
tác phụ họa vào bài hát.
- Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn lớp thực hiện một số
động tác phụ họa vào bài hát.
- GV cho lớp thực hiện vài lần.

- HS thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.
Trang 5
Lớp 1
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.

- Tổ –cá nhân thực hiện.
4. C ủng cố:
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Mời bạn vui múa ca” kết hợp vận động phụ họa.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Mơn Âm nhạc
Ti ế t 5
Ơn 2 bài hát: Q hương tươi đẹp.
Mời bạn vui múa ca.
I. MỤC TIÊU:
- HS thuộc 2 bài hát đúng lời ca, giai điệu.
- Biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa.
- Biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, tiết tấu lời ca.
II. CHUẨN BỊ:
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng,một số tranh ảnh về 2 bài hát.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Khởi động :
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xun suốt trong q trình dạy học.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài: +Ơn 2 bài hát: Q hương tươi đẹp, Mời bạn vui múa ca.
b/ Các hoạt động:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
Trang 6
Lớp 1
+ Hoạt động 1: Ôn bài hát: Quê hương
tươi đẹp
* Mục tiêu: Hs hát đúng giai điệu lời ca
biểu diễn tự nhiên trước lớp
- Cách tiến hành:
- GV bắt giọng cho lớp hát lại bài “Quê
hương tươi đẹp” kết hợp vỗ tay.
- GV quan sát sửa sai.
- GV cho từng nhóm biểu diễn trước lớp và
thể hiện đúng tính chất bài hát.
- GV nhận xét.
+ Hoạt động 2: Ôn bài hát: Mời bạn vui
múa ca
* Mục tiêu:Hs hát đúng biết vận dụng một
số động tác phụ họa cho bài hát.
- Cách tiến hành:
- GV gọi 1 -3 HS hát lại bài “Mời bạn vui
múa ca” kết hợp vận động phụ họa.
- GV nhận xét.
- GV cho từng nhóm biểu diễn trước lớp và
thể hiện đúng tính chất bài hát.
- GV nhận xét.
- Lớp thực hiện.
- HS thực hiện.
- 01HS xung phong thực hiện.
- HS thực hiện.
4.C ủng cố:
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp kết hợp vận động phụ họa.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ôn bài vừa học và xem trước bài mới.
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Môn: Âm nhạc
Tiết 6
Học hát bài : Tìm bạn thân.

I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- Hs biết gõ đệm theo phách .
Trang 7
Lớp 1
II.CHUẨN BỊ:
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xun suốt trong q trình dạy học.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài:+Học hát bài “Tìm bạn thân”
3. Bài mới:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
+ Hoạt động 1: Học bài hát
* Mục tiêu: Hs hát đúng giai điệu bài hát.
- Cách tiến hành:
- GV giới thiệu bài hát “Tìm bạn thân” và
hát mẫu cho HS nghe.
- GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS
thực hiện.
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp ghép cả bài vài lần.
- GV kiểm tra.
+ Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay.
* Mục tiêu: Hs biết gõ đệm theo phách.
- Cách tiến hành:
- GV hát và gõ đệm theo phách cho HS
nghe.
- GV hướng dẫn lớp thực hiện .
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.

- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.
- Tổ –cá nhân thực hiện.
4.C ủng cố:
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Tìm bạn thân” kết hợp gõ theo phách.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
Trang 8
Lớp 1
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIÊM
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Môn: Âm nhạc
Tiết 7
Ôn hát bài : Tìm bạn thân.
I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- Hát kết hợp một số động tác phụ họa.
- Tập biểu diễn bài hát.
II. CHUẨN BỊ:
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1.Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình dạy học.
3.Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài:+Ôn hát bài “Tìm bạn thân”
b/ Các hoạt động:
Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
+ Hoạt động 1: Ôn bài hát
* Mục tiêu: HS hát đúng giai điệu và kết
hợp vỗ theo phách nhịp nhàng.
- Cách tiến hành:
- GV bắt giọng cho lớp hát lại bài “Tìm
bạn thân” kết hợp vỗ tay
- GV quan sát sửa sai
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp hát lại vài lần cho chuẩn.
- GV kiểm tra.
+ Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ
- HS thực hiện.

- Tổ-cá nhân thực hiện.

- Tổ-cá nhân thực hiện
Trang 9
Lớp 1
họa.
* Mục tiêu: Hs biết vận dụng một số động
tác cơ bản về bài hát.
- Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn lớp thực hiện một số
động tác phụ họa .
- GV cho lớp thực hiện vài lần.
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.
- Tổ- cá nhân thực hiện
4.Củng cố:
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Tìm bạn thân” kết hợp vận động phụ họa.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI:
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Mơn: Âm nhạc
Tiết 8
Học hát bài : Lý cây xanh.
I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- Biết gõ phách theo tiết tấu lời ca.( nhịp)
- Biết bài hát “Lý cây xanh” là một bài dân ca Nam bộ.
II. CHUẨN BỊ:
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1.Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xun suốt trong q trình dạy học.
3.Bài mới:
a/Giới thiệu:
Trang 10
Lớp 1
- GV giới thiệu nội dung bài:+Học hát bài “Lý cây xanh”
b/Các hoạt động
Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
+ Hoạt động 1: Học bài hát
* Mục tiêu: Hs hát dúng giai điệu và lời
hát .
- Cách tiến hành:
- GV giới thiệu bài hát “Lý cây xanh” và
hát mẫu cho HS nghe.
- GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS
thực hiện.
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp ghép cả bài vài lần.
- GV kiểm tra.
+ Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay.
* Mục tiêu: Hs biết vỗ tay theo nhịp
- Cách tiến hành:
- GV hát và vỗ tay theo phách cho HS
nghe.
- GV hướng dẫn lớp thực hiện .
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.

- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện.
- Tổ-cá nhân thực hiện
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.
- Tổ- cá nhân thực hiện.

4.Củng cố:
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Lý cây xanh” kết hợp vỗ tay.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
* Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIÊM
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Mơn: Âm nhạc
Trang 11
Lớp 1
Tiết 9
Ôn hát bài : Lý cây xanh.
Tập nói thơ theo tiết tấu.
I.MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- Hát kết hợp một số động tác phụ họa.
- Tập nói thơ theo tiết tấu của bài lý cây xanh.
II. CHUẨN BỊ:
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình hoạt động.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài:
+ Ôn hát bài “Lý cây xanh”
+ Tập nói thơ theo tiết tấu.
b/ Các hoạt động:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

- Hoạt động 1: Ôn bài hát “Lý cây
xanh”
- Mục tiêu: HS ôn thuộc bài hát.
- Cách tiến hành:
+ Cho lớp hát ôn lại 2 lần
+ Lớp hát ôn và gõ đệm theo nhịp
+ Chia 2 nhóm: 1nhóm hát, nhóm kia
gõ đệm
+ Lớp tập vận động phụ hoạ
- Hát kết hợp múa phụ hoạ
- Kết luận..........
- Hoạt động 2: Trò chơi nói thơ theo
tiết tấu.
- Mục tiêu:
- Cách tiến hành:
- GV sinh hoạt động chơi: cho HS
nói thơ theo âm hình tiết tấu của bài
Lý cây xanh.

- Lớp thực hiện cả bài
- Nhóm tập luyện
- Lớp hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Nghe sinh hoạt cách chơi.
Trang 12
Lớp 1
- Cho thực hiện trò chơi
- Cho các em đọc thơ theo âm hình
tiết tấu của bài Lí cây xanh, những bài
thơ 4 chữ mà các em đã học ở mẫu
giáo.
- Kết luận..............
- Thực hiện chơi trò chơi.
.
4.Ph ầ n c ủ ng c ố :
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Lý cây xanh” kết hợp vận động phụ họa.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- Ôn bài vừa học và xem trước bài mới.
*Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Môn: Âm nhạc
Ti ế t 10
Ôn 2 bài hát: Tìm bạn thân.
Lý cây xanh.

I. MỤC TIÊU:
- HS thuộc 2 bài hát. Hát đúng giai điêụ lời ca
- Biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, tiết tấu lời ca. (có phụ họa).
- Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài lý cây xanh.
II. CHUẨN BỊ:
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III. CHUẨN BỊ:
1. Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình hoạt động.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
Trang 13
Lớp 1
+ Ôn 2 bài hát: Tìm bạn thân, Lý cây xanh.
b/ Các hoạt động:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

- Hoạt động 1: Ôn bài hát: Tìm bạn thân
- Mục tiêu: HS hát hay và biết biểu diễn
bài hát.
- Cách tiến hành:
- GV bắt giọng cho lớp hát lại bài “Tìm
bạn thân” kết hợp vỗ tay.
- GV quan sát sửa sai.
- GV cho từng nhóm biểu diễn trước lớp và
thể hiện đúng tính chất bài hát.
- GV nhận xét.
- Hoạt động 2: Ôn bài hát: Lý cây xanh.
- Mục tiêu: HS hát đúng, hát hay và biểu
diễn bài Lý cây xanh.
- Cách tiến hành:
+ GV gọi 01HS hát lại bài “Lý cây xanh”
kết hợp vận động phụ họa.
+ GV nhận xét.
+ GV cho từng nhóm biểu diễn trước lớp
và thể hiện đúng tính chất bài hát.
+ GV nhận xét.

- Lớp thực hiện.

- HS thực hiện.
- 01HS xung phong thực hiện.


- HS thực hiện.


4.Ph ầ n c ủ ng c ố :
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Lý cây xanh” kết hợp vận động phụ họa.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
- Ôn bài vừa học và xem trước bài mới.
*Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Trang 14
Lớp 1
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Mơn: Âm nhạc
Tiết 11
Học hát bài : Đàn gà con.
I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- Biết bài hát “Đàn gà con” là một bài hát do nhạc sĩ người Nga sáng tác.
II. CHUẨN BỊ:
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1. Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xun suốt trong q trình hoạt động.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài: Học hát bài “Đàn gà con”
b/Các hoạt động:
Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

- Hoạt động 1 : Học bài hát “Đàn gà con”
- Mục tiêu:HS hát đúng lời, đúng giai điệu,
đúng cao độ.
- Cách tiến hành:
- GV giới thiệu bài hát “Đàn gà con” và hát
mẫu cho HS nghe.
- GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS
thực hiện.
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp ghép cả bài vài lần.
- GV kiểm tra.
- Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay.
- Mục tiêu: HS biết vỗ tay theo phách
- Cách tiến hành:
- GV hát và vỗ tay theo phách cho HS nghe.
- GV hướng dẫn lớp thực hiện .
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- Tổ-cá nhân thực hiện.

- Tổ-cá nhân thực hiện
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.
- Tổ –cá nhân thực hiện
Trang 15
Lớp 1

4.Ph ầ n c ủ ng c ố :
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Đàn gà con” kết hợp vỗ tay.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
- Ôn bài vừa học và xem trước bài mới.
*Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Môn: Âm nhạc
Tiết 12
Ôn hát bài : Đàn gà con.
I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- Tập biểu diễn bài hát.
II. CHUẨN BỊ:
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xuyên suốt trong quá trình hoạt động.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài: Ôn hát bài “Đàn gà con”
b/ Các hoạt động:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

- Hoạt động 1: Ôn bài hát “Đàn gà con”
- Mục tiêu: HS hát đúng giai điệu, rõ lời,
đúng cao độ, trường độ.
- Cách tiến hành:
- GV bắt giọng cho lớp hát lại bài “Đàn gà

- HS thực hiện.
Trang 16
Lớp 1
con” kết hợp vỗ tay
- GV quan sát sửa sai
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp hát lại vài lần cho chuẩn.
- GV kiểm tra.
- Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ
họa.
- Mục tiêu: HS biết múa vận động phụ hoạ
đơn giản.
- Cách tiến hành.
- GV hướng dẫn lớp thực hiện một số
động tác phụ họa .
- GV cho lớp thực hiện vài lần.
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.

- Tổ-cá nhân thực hiện.

- Tổ-cá nhân thực hiện
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.

- Tổ –cá nhân thực hiện
.
4.Ph ầ n c ủ ng c ố :
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Đàn gà con” kết hợp vận động phụ họa.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
*Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng.

RÚT KINH NGHIỆM
..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Ngày soạn:....../......./ 2010 Ngày dạy:...../......../ 2010
Mơn: Âm nhạc
Tiết 13
Học hát bài : Sắp đến tết rồi.
I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng lời ca và giai điệu.
- HS biết vừa hát vừa vỗ tay theo phách.
II. CHUẨN BỊ:
- Hát đúng,chuẩn bài hát.
- Dụng cụ: đàn, que chỉ bảng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Trang 17
Lớp 1
1. Khởi động:
- GV cho lớp hát vui 1 bài.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra xun suốt trong q trình hoạt động.
3. Bài mới:
a/ Giới thiệu:
- GV giới thiệu nội dung bài: Học hát bài “Sắp đến tết rồi”
b/ Các hoạt động:

Thời
lượng
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

- Hoạt động 1: Học bài hát “Sắp đến tết
rồi”
- Mục tiêu:HS hát đúng giai điệu và lời ca.
- Cách tiến hành:
- GV giới thiệu bài hát “Sắp đến tết rồi” và
hát mẫu cho HS nghe.
- GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu.
- GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS
thực hiện.
- GV kiểm tra.
- GV cho lớp ghép cả bài vài lần.
- GV kiểm tra.
- Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay.
- Mục tiêu: HS vỗ tay đúng.
- Cách tiến hành:
- GV hát và vỗ tay theo phách cho HS
nghe.
- GV hướng dẫn lớp thực hiện .
- GV kiểm tra
- GV nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- Tổ-cá nhân thực hiện.

- Tổ-cá nhân thực hiện
- HS chú ý lắng nghe và thực
hiện.

- Tổ –cá nhân thực hiện.
4.Ph ầ n c ủ ng c ố :
- GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Sắp đến tết rồi” kết hợp vỗ tay.
- GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :
- Ơn bài vừa học và xem trước bài mới.
*Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tun dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM
Trang 18

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm