đề kiểm tra toán cuối kỳ 1

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu đề kiểm tra toán cuối kỳ 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bà Rịa
Trường Tiểu học Trường Sơn
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học : 2009-2010
Môn: Toán (Khối : 3)
Thời gian: 35 phút
Bài 1: Tính nhẩm: (2 điểm)
a) 7 x 4 = 7 x 8 =
9 x 7 = 8 x 6 =
b) 63 : 7 = 54 : 6 =
72 : 9 = 56 : 8 =
Bài 2: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm)
a) 89 x 4 b) 96 : 6
74 x 8 843 : 7
Bài 3: Tính giá trị của biểu thức ( 1 điểm)
a) 48+ 36 : 6 b) 21 x 4 : 7
Bài 4:
a) Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm ( 1 điểm)
5m 4 dm…. 53 dm 9m 7 cm…..970cm
b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1điểm)
3
1
giờ = ….phút 1kg = …. g
Bài 5: ( 1 điểm): Một hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm, chiều rộng là 8 cm. tính
chu vi hình chữ nhậ đó.
Bài 6 ( 2 điểm) : Trên sân có 56 con gà mái, số gà trống bằng
7
1
số gà mái. Hỏi trên
sân có tất cả bao nhiêu con gà?
HẾT

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu đề kiểm tra toán cuối kỳ 1