GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 16

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 16

TUẦN 16 TẬP ĐỌC
Tiết 31 THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN
Ngày soạn: 29/11/2010 - Ngày dạy: 06/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Hiểu ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của
Hải Thượng Lãng Ông. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3 trong SGK).
- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng nhẹ, nhàng chậm rãi.
- Có tấm lòng nhân ái và nhân cách sống cao thượng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: Tranh minh họa trong SGK; bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- 3 HS lần lượt đọc thuộc lòng bài “Về ngôi nhà đang xây”; trả lời câu hỏi về nội dung bài
đọc.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV cho HS xem tranh minh họa và nêu: Các em sẽ biết được tài năng, tấm lòng nhân hậu
và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãng Ông qua bài học hôm nay.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
8 phút
8 phút
Hoạt động 1: Luyện đọc
Mục tiêu: HS biết phát âm chính xác, ngắt,
nghỉ hơi đúng chỗ và hiểu một số từ ngữ
mới trong bài.
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động, gọi 1 HS khá
giỏi đọc cả bài.
- Gợi ý cho HS chia bài thành 3 đoạn, yêu
cầu HS đọc nối tiếp.
- Theo dõi, uốn nắn HS phát âm sai, giải
thích từ ngữ mới.
- Nêu nhận xét chung về cách đọc của HS,
đọc diễn cảm toàn bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa bài văn: Ca ngợi
- 1 HS khá (giỏi) đọc cả bài.
- Chia đoạn, đọc nối tiếp từng đoạn.
- Sửa cách phát âm theo hướng dẫn của
GV, đọc chú giải SGK.
- Lắng nghe, ghi nhận.
7 phút
tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách
cao thượng của Hải Thượng Lãng Ông.
(Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3 trong
SGK).
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động, gọi HS đọc
các câu hỏi trong SGK.
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm.
Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài văn với
giọng nhẹ, nhàng chậm rãi.
Cách tiến hành:
- Treo bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần
hướng dẫn luyện đọc, gọi HS khá, giỏi đọc.
- Hướng dẫn HS cách đọc diễm cảm, đọc
mẫu.
- Theo dõi HS thi đọc.
- Nêu nhận xét, đánh giá kết quả thi đọc
diễn cảm của HS.
- 1 HS đọc các câu hỏi trong SGK.
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm phát biểu ý kiến.
- Các nhóm khác góp ý, bổ sung.
- HS khá (giỏi) đọc đoạn văn.
- Lắng nghe, ghi nhận cách đọc của GV.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, góp ý.
4.- Củng cố: (5phút)
- Hỏi HS về ý nghĩa, nội dung bài tập đọc. (Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân
cách cao thượng của Hải Thượng Lãng Ông).
- GD thái độ: Có tinh thần đấu tranh vì hạnh phúc con người, đấu tranh chống lạc hậu.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
TUẦN 16 CHÍNH TẢ
Tiết 16 Nghe - viết: VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY
Ngày soạn: 01/12/2010 - Ngày dạy:08/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Nghe - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức hai khổ thơ đầu của bài thơ “Về
ngôi nhà đang xây”.
- Làm được BT2; tìm được những tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu chuyện (BT3).
- Thấy được sự đổi mới hàng ngày của đất nước ta; ý thức góp phần xây dựng đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK.
- HS: SGK; Giấy A3, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- 3 HS lần lượt viết các từ ngữ ở BT2, tiết trước.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu bài học.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
5 phút
12 phút
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe viết.
Mục tiêu: HS biết nghe cách phát âm, hiểu
được nội dung bài viết.
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động.
- Đọc mẫu bài viết, gọi 1 HS đọc lại.
- Đặt câu hỏi về nội dung bài viết.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
Hoạt động 2: Luyện viết.
Mục tiêu: Nghe - viết đúng bài chính tả,
trình bày đúng hình thức hai khổ thơ đầu
của bài thơ “Về ngôi nhà đang xây”.
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động.
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.
- 1 HS khá (giỏi) đọc cả bài viết.
- Trả lời câu hỏi của GV.
- Cả lớp nhận xét, góp ý.
- Thảo luận nhóm tìm từ khó viết.
6 phút
- Theo dõi HS trình bày; ghi bảng từ khó
viết do HS nêu.
- Đọc mẫu từ khó và hướng dẫn HS cách
viết.
- Nhắc nhở HS cách ngồi viết, cách trình
bày đoạn văn xuôi.
- Đọc câu ngắn hoặc cụm từ cho HS viết
vào vở.
- Đọc lại toàn bộ bài viết.
- Chấm chữa bài viết của 7 HS.
- Nêu nhận xét kết quả nghe viết chính tả
của HS.
Hoạt động 3: Luyện tập.
Mục tiêu: Làm được BT2; tìm được những
tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu chuyện
(BT3).
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động, gọi 1 HS đọc
yêu cầu BT.
- Giúp HS nắm rõ yêu cầu của BT, chia
nhóm và giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và hoàn thiện BT.
- Đại diện nhóm lần lượt nêu từ khó viết.
- Lắng nghe, tập viết từ khó vào nháp.
- Lắng nghe, quan sát cách trình bày đoạn
văn trong SGK.
- Nghe - viết bài vào vở.
- Rà soát lại bài đã viết cho hoàn chỉnh.
- 7 HS nộp bài cho GV chấm, số HS còn
lại đổi vở chữa lỗi cho nhau.
- 1 HS đọc yêu cầu BT.
- Làm việc theo nhóm, trình bày BT trên
giấy A3 bằng bút dạ.
- Đại diện nhóm đính bài làm lên bảng rồi
trình bày.
- Các nhóm còn lại nhận xét, góp ý.
4.- Củng cố: (5phút)
- GV đọc cho HS thi đua viết các từ ngữ có chứa âm cuối im/iêm.
- GD thái độ: Thấy được sự đổi mới hàng ngày của đất nước ta; ý thức góp phần xây dựng
đất nước.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
TUẦN 16 KỂ CHUYỆN
Tiết 16 KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
Ngày soạn: 29/11/2010 - Ngày dạy: 06/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Kể lại được một buổi sum họp trong gia đình theo gợi ý của SGK.
- Biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện đã kể; biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
- Có suy nghĩ về hạnh phúc trong gia đình; biết trân trọng và giữ gìn hạnh phúc gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- 3 HS lần lượt kể lại câu chuyện đã nge đã đọc, tiết trước.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu bài học.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
7 phút
16 phút
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu
cầu của đề bài.
Mục tiêu: Tìm được câu chuyện về một
buổi sum họp trong gia đình theo gợi ý của
SGK.
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động.
- Viết đề bài lên bảng.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài, gạch chân
những từ quan trọng.
- Yêu cầu HS nói tên câu chuyện sẽ kể.
Hoạt động 2: HS thực hành kể chuyện và
- Lần lượt đọc đề bài trong SGK.
- Lần lượt đọc các gợi ý trong SGK.
- Lần lượt nói tên câu chuyện sẽ kể.
trao đổi ý nghĩa câu chuyện.
Mục tiêu: Kể lại được một buổi sum họp
trong gia đình theo gợi ý của SGK. Biết trao
đổi về ý nghĩa câu chuyện đã kể; biết nghe
và nhận xét lời kể của bạn.
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động.
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
- 1 HS nhắc lại yêu cầu của hoạt động.
- Kể chuyện theo nhóm.
- Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp và
nêu ý nghĩa của câu chuyện.
- Các nhóm khác góp ý, bổ sung về ý nghĩa
câu chuyện bạn kể.
4.- Củng cố: (5phút)
- Cho HS bình chọn bạn có câu chuyện; bạn kể chuyện tự nhiên nhất; bạn đặt câu hỏi thú
vị nhất.
- GD thái độ: Có suy nghĩ về hạnh phúc trong gia đình; biết trân trọng và giữ gìn hạnh
phúc gia đình.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
TUẦN 16 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 31 TỔNG KẾT VỐN TỪ
Ngày soạn: 30/11/2010 - Ngày dạy: 07/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Tìm được một số từ đồng nghĩa và trái ngĩa với các từ: nhân hậu, trung thực, dũng cảm,
cần cù (BT1).
- Tìm được những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong bài văn “Cô Chấm” (BT2).
- Có lòng nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù .
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK.
- HS: SGK; giấy A3, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- HS lần lượt nhắc lại kiến thức về thành ngữ, tục ngữ, ca dao tiết trước.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu bài học.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
11 phút Hoạt động 1: Bài tập 1.
Mục tiêu: Tìm được một số từ đồng nghĩa
và trái ngĩa với các từ: nhân hậu, trung
thực, dũng cảm, cần cù (BT1).
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động, gọi HS đọc
yêu cầu BT trong SGK.
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
- 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK.
- Thảo luận theo nhóm, làm bài trên giấy
A3 bằng bút dạ.
- Đại diện nhóm đính bài làm lên bảng và
trình bày.
- Các nhóm khác góp ý, bổ sung.
12 phút Hoạt động 2: Bài tập 3.
Mục tiêu: Tìm được những từ ngữ miêu tả
tính cách con người trong bài văn “Cô
Chấm” (BT2).
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động, gọi 1 HS đọc
yêu cầu BT.
- Giúp HS nắm rõ yêu cầu BT, giao nhiệm
vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
- 1 HS đọc yêu cầu BT.
- Làm việc cá nhân.
- Lần lượt trình bày trước lớp.
- Cả lớp góp ý, bổ sung.
4.- Củng cố: (5phút)
- Cho HS bình chọn bạn viết đoạn văn hay nhất.
- GD thái độ: Có lòng nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
TUẦN 16 TẬP ĐỌC
Tiết 32 THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN
Ngày soạn: 02/12/2010 - Ngày dạy: 09/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái, khuyên mọi người
chữa bệnh phải đi bệnh viện. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
- Biết đọc diễn cảm bài văn.
- Có ý thức bài trừ mê tín, dị đoan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: Tranh minh họa trong SGK; bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- 3 HS lần lượt đọc thuộc lòng bài “Thầy thuốc như mẹ hiền”; trả lời câu hỏi về nội dung
bài đọc.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV cho HS xem tranh minh họa và nêu: Các em sẽ biết được câu chuyện phê phán cách
chữa bệnh bằng cúng bái qua bài học hôm nay.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
8 phút
8 phút
Hoạt động 1: Luyện đọc
Mục tiêu: HS biết phát âm chính xác, ngắt,
nghỉ hơi đúng chỗ và hiểu một số từ ngữ
mới trong bài.
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động, gọi 1 HS khá
giỏi đọc cả bài.
- Gợi ý cho HS chia bài thành 3 đoạn, yêu
cầu HS đọc nối tiếp.
- Theo dõi, uốn nắn HS phát âm sai, giải
thích từ ngữ mới.
- Nêu nhận xét chung về cách đọc của HS,
đọc diễn cảm toàn bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phê
- 1 HS khá (giỏi) đọc cả bài.
- Chia đoạn, đọc nối tiếp từng đoạn.
- Sửa cách phát âm theo hướng dẫn của
GV, đọc chú giải SGK.
- Lắng nghe, ghi nhận.
7 phút
phán cách chữa bệnh bằng cúng bái,
khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh
viện. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động, gọi HS đọc
các câu hỏi trong SGK.
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm.
Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài văn.
Cách tiến hành:
- Treo bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần
hướng dẫn luyện đọc, gọi HS khá, giỏi đọc.
- Hướng dẫn HS cách đọc diễm cảm, đọc
mẫu.
- Theo dõi HS thi đọc.
- Nêu nhận xét, đánh giá kết quả thi đọc
diễn cảm của HS.
- 1 HS đọc các câu hỏi trong SGK.
- Thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm phát biểu ý kiến.
- Các nhóm khác góp ý, bổ sung.
- HS khá (giỏi) đọc đoạn văn.
- Lắng nghe, ghi nhận cách đọc của GV.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, góp ý.
4.- Củng cố: (5phút)
- Hỏi HS về ý nghĩa, nội dung bài tập đọc. (Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái,
khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh viện).
- GD thái độ: Có ý thức bài trừ mê tín, dị đoan.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
TUẦN 16 TẬP LÀM VĂN
Tiết 31 TẢ NGƯỜI (Kiểm tra viết)
(Tả hoạt động)
Ngày soạn: 01/12/2010 - Ngày dạy: 08/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố kiến thức về văn tả người.
- Viết được một bài năn tả người hoàn chỉnh, thể hiện được sự quan sát chân thực, diễn
đạt trôi chảy.
- Bồi dưỡng tình cảm với người thân, tình yêu lao động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK; bảng phụ viết sẵn đề bài.
- HS: SGK; giấy kiểm tra.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- HS lần lượt đọc lại đoạn văn đã làm, tiết trước.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu bài học.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
5 phút Hoạt động 1: Tìm hiểu đề bài.
Mục tiêu: Giúp HS nắm vững yêu cầu của
đề bài.
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động, treo bảng
phụ viết sẵn đề bài, gọi 1 HS đọc đề bài
trên bảng.
- Gạch chân những từ quan trọng, giúp HS
nắm rõ yêu cầu của đề bài, gọi 1 HS đọc
những từ gạch chân.
- Theo dõi HS trình bày.
- Ghi nhận đề bài của từng HS.
- 1 HS đọc đề bài trên bảng.
- 1 HS đọc những từ gạch chân.
- Lần lượt nêu đề bài đã chọn.
- Cả lớp ghi nhận.
18 phút Hoạt động 2: Bài tập 2.
Mục tiêu: Viết được một bài năn tả người
hoàn chỉnh, thể hiện được sự quan sát chân
thực, diễn đạt trôi chảy.
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động.
- Nhắc nhở HS cách trình bày, cách diễn
đạt, … bài văn và giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi, giúp đỡ HS làm bài, thông báo
thời gian viết bài vào giấy kiểm tra.
- Thu bài HS đã làm.
- 1 HS đọc yêu cầu BT2 trong SGK.
- Làm bài vào nháp.
- sửa chữa bài văn hoàn chỉnh rồi viết vào
giấy kiểm tra.
- Cả lớp nộp bài đã làm cho GV..
4.- Củng cố: (5phút)
- GV nhận xét sơ bộ về tình hình bài làm của HS; cho HS sửa chữa lại bài làm nếu cần.
- GD thái độ: Bồi dưỡng tình cảm với người thân, tình yêu lao động.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
TUẦN 16 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 32 TỔNG KẾT VỐN TỪ
Ngày soạn: 03/12/2010 - Ngày dạy: 10/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Biết kiểm tra vốn từ của mình theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho (BT1).
- Đặt được câu theo yêu cầu của BT2, 3.
- Nâng cao nhận thức về quan hệ người với người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK.
- HS: SGK; giấy A3, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- HS lần lượt nhắc lại kiến thức về vốn từ, làm lại BT2, tiết trước.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu bài học.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
11 phút
12 phút
Hoạt động 1: Bài tập 1.
Mục tiêu: Biết kiểm tra vốn từ của mình
theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho (BT1).
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động, gọi HS đọc
yêu cầu BT trong SGK.
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
Hoạt động 2: Bài tập 2, 3.
- 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK.
- Thảo luận theo nhóm, làm bài trên giấy
A3 bằng bút dạ.
- Đại diện nhóm đính bài làm lên bảng và
trình bày.
- Các nhóm khác góp ý, bổ sung.
Mục tiêu: Đặt được câu theo yêu cầu của
BT2, 3.
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động, gọi 1 HS đọc
yêu cầu BT.
- Giúp HS nắm rõ yêu cầu BT, giao nhiệm
vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
- 1 HS đọc yêu cầu BT.
- Làm việc cá nhân.
- Lần lượt trình bày trước lớp.
- Cả lớp góp ý, bổ sung.
4.- Củng cố: (5phút)
- Cho HS bình chọn bạn viết câu văn hay nhất.
- GD thái độ: Nâng cao nhận thức về quan hệ giữa người với người.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.
- Rút kinh nghiệm.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
TUẦN 16 TẬP LÀM VĂN
Tiết 32 LÀM BIÊN BẢN MỘT VỤ VIỆC

Ngày soạn: 03/12/2010 - Ngày dạy: 10/12/2010
I. MỤC TIÊU:
- Nhận biết được sự giống nhau, khác nhau giữa biên bản một vụ việc với biên bản một
cuộc họp (BT1).
- Biết làm một biên bản về việc cụ Ún trốn viện (BT2). KNS:ra quyết định/giải quyết vấn
đề; hợp tác làm việc.
- Bồi dưỡng ý thức an tâm về chỉ định của bác sĩ khi nằm viện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GV: SGK.
- HS: SGK; giấy A3, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.- Khởi động: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số - Hát vui.
2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- HS lần lượt nêu yêu cầu của một biên bản, tiết trước.
- GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.
3.- Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu bài học.
b) Các hoạt động:
Thời
lượng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
11 phút Hoạt động 1: Bài tập 1.
Mục tiêu: Nhận biết được sự giống nhau,
khác nhau giữa biên bản một vụ việc với
biên bản một cuộc họp (BT1).
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động, gọi 1 HS đọc
yêu cầu BT.
- Giúp HS nắm rõ yêu cầu BT, giao nhiệm
vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- 1 HS đọc yêu cầu BT.
- Làm việc theo nhóm, trình bày trên giấy
A3 bằng bút dạ.
- Đại diện nhóm lần lượt đính bài làm lên
bảng và trình bày.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 16