Truong hop bang nhau thu nhat cua tamgiac canh canh canhccc

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Truong hop bang nhau thu nhat cua tamgiac canh canh canhccc


Gv thùc hiÖn: ®µo thÞ tuyÕt

Phát biểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau?
 ABC =  A'B'C'
MP = M'P'
khi nào ?
B
C
A
B'
C'
A'
KiÓm tra bµi cò

AB = A'B' ; AC = A'C' ; BC = B'C'
A = A'; B = B'; C = C'

Hai tam giác MNP và M'N'P' trong hình vẽ sau có bằng
nhau không ?
MNP và M'N'P'
Có MN = M'N'
MP = M'P'
NP = N'P'
thì MNP ? M'N'P'
M
P
N
M'
P'
N'
KiÓm tra bµi cò
Không cần xét góc
có nhận biết được
hai tam giác bằng
nhau?


Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm
Hình học - Tiết 22
Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh- cạnh- cạnh(c.c.c)
1.Vẽ tam giác biết ba cạnh

VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.

Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm

VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.

B C
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm

VÏ cung trßn t©m B, b¸n kÝnh 2cm.

VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.

B C
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm

VÏ cung trßn t©m B, b¸n kÝnh 2cm.

VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.

B C
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm

VÏ cung trßn t©m B, b¸n kÝnh 2cm.

VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.

VÏ cung trßn t©m C, b¸n kÝnh 3cm.

B C
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm

VÏ cung trßn t©m B, b¸n kÝnh 2cm.

VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.

VÏ cung trßn t©m C, b¸n kÝnh 3cm.

B C
A
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm

VÏ cung trßn t©m B, b¸n kÝnh 2cm.

VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.

VÏ cung trßn t©m C, b¸n kÝnh 3cm.

Hai cung trßn trªn c¾t nhau t¹i A.

VÏ ®o¹n th¼ng AB, AC, ta cã tam
gi¸c ABC

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Truong hop bang nhau thu nhat cua tamgiac canh canh canhccc