Bài 9: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài 9: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam


BÀI 9 :
KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU,
RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI
DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mục đích, yêu cầu của bài:
-Hiểu rõ vị trí, vai trò của người đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam.
-Nhận rõ hơn nữa tiêu chuẩn của người
đảng viên Đảng CSVN để không ngừng
phấn đấu, rèn luyện luôn luôn xứng
đáng với tư cách và làm tròn nhiệm vụ
của người đảng viên, nhất là trong giai
đoạn cách mạng hiện nay .

Nội dung cơ bản của bài
( Có 3 phần lớn )
I. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của
người Đảng viên Đảng Cộng sản
Việt Nam .
II. Không ngừng phấn đấu và rèn
luyện để xứng đáng với danh
hiệu đảng viên .
III. Công tác vận động nhân dân của
người đảng viên.

I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA
NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐCS VIỆT NAM
1.Vị trí,vai trò của ngườiđảng
viên
a. Đảng viên là chiến sĩ cách
mạng trong đội quân tiên
phong của giai cấp công
nhân Việt Nam, của nhân
dân lao động và của dân tộc
Việt Nam.

Đại hội X đã khẳng định : “ Đảng
Cộng sản Việt Nam là đội tiên
phong của giai cấp công nhân,
đồng thời là đội tiên phong của
nhân dân lao động và của dân tộc
Việt Nam; đại biểu trung thành lợi
ích của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và của dân tộc ”. Nội
dung này thể hiện :

-Trước hết, ĐCSVN là đội tiên phong
của giai cấp công nhân Việt Nam,
nên từng đảng viên của Đảng phải
là chiến sĩ cách mạng tiên phong
phấn đấu vì lợi ích của giai cấp.
Toàn bộ sức mạnh, năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của Đảng
đều được tạo thành từ từng
người đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy : “Để
lãnh đạo cách mạng, Đảng phải
mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ
tốt. Chi bộ tốt là do các đảngviên
đều tốt ”
-Thứ hai, ĐCSVN đồng thời là đội tiên
phong của NDLĐ và của dân tộc
Việt Nam. Vì vậy, đảng viên là
người tiên tiến nhất trong NDLĐ và
của dân tộc.

Mỗi đảng viên phải luôn luôn phấn
đấu vì lợi ích của giai cấp và dân
tộc.
-Thứ ba, Đảng là đại biểu trung thành
lợi ích của giai cấp công nhân,
NDLĐ và cả dân tộc, nên mỗi đảng
viên đều phải đặt lợi ích của giai
cấp và dân tộc lên trên hết, trước
hết.

-Thứ tư, ĐCSVN trở thành
Đảng cầm quyền, được toàn
dân thừa nhận là đội tiên
phong lãnh đạo nhân dân,
nên mỗi đảng viên phải là
người tiên phong, gương
mẫu trước quần chúng nhân
dân.

b. Đội ngũ đảng viên là những
người vừa có trách nhiệm góp
phần xây dựng đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng;
đồng thời có trách nhiệm tổ
chức thực hiện mọi đường lối,
chủ trương, chính sách của
Đảng.

-Đảng lãnh đạo cách mạng bằng việc định
ra đường lối, chủ trương, chính sách
lớn; bằng công tác cán bộ và vai trò
gương mẫu của đội ngũ đảng viên.
-Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố
quyết định mọi thắng lợi của cách
mạng. Nó là kết tinh trí tuệ của toàn
Đảng. Mỗi đảng viên đều có trách nhiệm
trong việc xây dựng đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng.

-Sau khi có đường lối đúng đắn, để tạo
thành thắng lợi của cách mạng, từng
đảng viên phải nêu cao vai trò tiên
phong gương mẫu trong việc chấp hành
các chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước. Làm tấm
gương tốt cho quần chúng noi theo
“Đảngviên đi trước,làngnước theosau”.

c. Đảng viên dù ở cương vị nào,
cũng vừa là người lãnh đạo, vừa
là người phục vụ quần chúng.
-Đảng viên là người lãnh đạo, bởi vì
đảng viên có giác ngộ lí tưởng của
Đảng, là người đem tư tưởng,
đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của

Nhà nước tuyên truyền cho
các tầng lớp nhân dân, và
bằng hành động gương mẫu
của mình, tập hợp, lôi cuốn
quần chúng hăng hái thực
hiện.

Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : “ Mỗi người
đảng viên là một người thay mặt cho
Đảng trước quần chúng để giải thích
chính sách của Đảng và của Chính
phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui
lòng thi hành. Mà muốn quần chúng
thi hành, thì người đảng viên ắt phải
xung phong làm gương mẫu để
quần chúng bắt chước,làm theo”

-Đảng viên là người đầy tớ của nhân
dân, bởi vì mục tiêu lí tưởng của
Đảng ta là giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp, giải phóng con
người; hết lòng, hết sức phục vụ
nhân dân, vì vậy, mỗi đảng viên
phải suốt đời phấn đấu để phục vụ
cho lí tưởng của Đảng, vì hạnh
phúc của nhân dân.

Hồ Chí Minh đã dạy : “Mỗi
người đảng viên, mỗi người
cán bộ từ trên xuống dưới,
đều phải hiểu rằng : mình vào
Đảng để làm đầy tớ cho nhân
dân”. Người nhấn mạnh: “ Làm
đầy tớ cho nhân dân chứ không
phải là quan nhân dân ”.

-Là người lãnh đạo, người đầy tớ trung
thành của nhân dân, đảng viên không tự
hạ thấp trình độ nhận thức, phẩm chính
trị của mình, không theo đuôi quần
chúng, mà luôn đứng vững trên lập
trường, quan điểm của Đảng để lãnh
đạo, giáo dục quần chúng, nâng cao
trình độ, tổ chức cho quần chúng hành
động cách mạng.

d. Đảng viên là người kiên định
bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối,
chủ trương của Đảng.
-Trong mọi thời kì cách mạng, việc
giữ vững và tăng cường vai trò
lãnh đạo của Đảng, là yếu tố có
tính quyết định thắng lợi, là vấn đề
có ý nghĩa sống còn đối với cách
mạng nước ta.

-Đảng viên phải có trách nhiệm bảo vệ
Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của
Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các
biểu hiện của tư tưởng cơ hội, hữu
khuynh, xét lại hoặc giáo điều, bảo thủ,
làm cho Đảng ta luôn luôn vững vàng,
kiên định, có sức chiến đấu cao, lãnh
đạo thắng lợi mục tiêu của Đảng : ĐLDT
và CNXH cho đất nước.

2. Nhiệm vụ của người đảng
viên.
Điều 2, Điều lệ của Đảng
hiện hành quy định đảng
viên có 4 nhiệm vụ cơ bản
sau :

-Một là, Tuyệt đối trung thành với
mục tiêu lí tưởng cách mạng của
Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng,
nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao; phục tùng
tuyệt đối sự phân công và điều
động của Đảng.

-Hai là, Không ngừng học tập, rèn
luyện, nâng cao trình độ kiến thức,
năng lực công tác, phẩm chất
chính trị, đạo đức cách mạng, có lối
sống lành mạnh; đấu tranh chống
chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ,
quan liêu, tham nhũng, lãng phí và
các biểu hiện tiêu cực khác.

-Ba là, Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn
trọng và phát huy quyền làm chủ của
nhân dân; chăm lo đời sống vật chất,
tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính
đáng của nhân dân; tích cực tham gia
công tác quần chúng, công tác xã hội
nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận
động gia đình và nhân dân thực hiện
đường lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước.

-Bốn là, Tham gia xây dựng, bảo vệ
đường lối, chính sách và tổ chức
của Đảng; phục tùng kỉ luật, giữ gìn
đoàn kết thống nhất trong Đảng;
thường xuyên tự phê bình và phê
bình, trung thực với Đảng; làm công
tác phát triển đảng viên; sinh hoạt
Đảng và đóng đảng phí đúng qui
định.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài 9: Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam