HĐNGLL 6 tháng 12

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu HĐNGLL 6 tháng 12

Trờng THCS Tà Long Hoạt động ngoài giờ
lên lớp 6
Tit 7 Ngy son: ...../...../......
CH IM THNG 12
Ung nc nh ngun
A/ Mc tiờu: Giỳp HS
Hiu ý ngha ngy thnh lp Quõn i nhõn dõn Vit Nam v ngy Quc phũng
ton dõn(22/12) cng nh v p ca truyn thng cỏch mng, s kin v vang Bit
n cỏc th h cha anh ó anh dng chin u, hy sinh vỡ quờ hng, t nc. Bit
gi gỡn v bo v cỏc truyn thng tt p ca quờ hng,ca cỏc th h cha anh.
B/ Ni dung v k hoach hot ng trong thỏng:
Hot ng 1: Hi vui Hc Tp
1/ Mc tiờu: Giỳp HS
- ễn tp, cng c, b sung v m rng kin thc ó hc trờn lp, cựng trao
i kinh nghim v phng phỏp hc tp tt. Gõy hng thỳ hc tp. Rốn luyn tỏc
phong chng chc, t duy mch lc, sỏng to, trớ thụng minh.
2/ Ni dung v hỡnh thc hot ng:
- Cõu hi ụn tp mt s mụn hc(cú la chn, ngn gn, sỳc tớch v thit
thc)
- Cỏc bi toỏn vui, cõu khoa hc . . Trao i kinh nghim, phng phỏp
hc tp.
- Thi tr li cõu hi, cõu liờn quan n tri thc c hc trờn lp, vn ngh.
3/ Chun b hot ng:
- Cõu hi, ỏp ỏn cc mụn hc, bi toỏn vui. Bn qui c v thang chm im.
- Giỏo viờn ch nhim, giỏo viờn b mụn giỳp chun b cõu hi, bi toỏn vui .
.. Phõn cụng hc sinh khỏ, gii trỡnh by kinh nghim, phng phỏp hc.
4/ Hot ng:
- Tuyờn b lý do, gii thiu thy, cụ, i biu n d. Gii thiu ban giỏm
kho.
- Ngi dn chng trỡnh(Lp trng) nờu cõu hi, cõu , hc sinh sung
phong tr li, b sung. Ban c vn, giỏo viờn ỏnh giỏ, gii thớch thc mc.
Hot ng 2: Truyn thng Cỏch mng quờ hng
1/ Mc tiờu: Giỳp HS:
Hiu nhng nt c bn v truyờng thng cỏch mng, truyn thng bo v v xõy
dng quờ hng mỡnh. Cú ý thc t ho v quờ hng, t nc. Bit gi gỡn v phỏt
huy truyn thng tt p ú.

Bùi Thị Hiền
Trêng THCS Tµ Long Ho¹t ®éng ngoµi giê
lªn líp 6
2/ Nội dung và hình thức hoạt động:
- Bài viết về truyền thống kiên cường, buất khuất trong đấu tranh cách mạng,
chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương. Những đổi mới của địa phương hiện nay
- Sư tầm, tìm hiểu và trình bày ở lớp “Truyền thống cách mạng quê hương” qua
lời kể của ông, bà, đài, báo …
3/ Chuẩn bị hoạt động:
- Sưu tầm các tư liệu “Kon Tum-Đất nước-con người” , tranh ảnh …
- GVCN yêu cầu nội dung hoạt động.Cho HS sưu tầm về tài liệu về truyền thống
cách mạng của quê hương. Tập hợp, phân loại.
4/ Tiến trình hoạt động:
- Hất tập thể “Màu áo chú bộ đội” - Nguyễn Văn Tý. Tuyên bố lý do, giới
thiệu đại biểu. Báo cáo kết quả tìm hiểu truyền thống cách mạng quê hương em.

Bïi ThÞ HiÒn

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu HĐNGLL 6 tháng 12