BÀI 17.ĐỊA 9

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu BÀI 17.ĐỊA 9

B ài 17 : Vùng trung du và miền núi bắc bộ
I/ Mục tiêu bài học : Sau bài học, HS cần:
1/ Về kiến thức:
- Biết được vị trí địa lí, gới hạn và ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự
phát triển KT – XH.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên – tiên nhiên và
dân cư- xã hội của vùng
- Những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên, TN-TN, dân
cư-xã hội đối với sự phát triển KT vùng TD&MNBB.
2/ Về kĩ năng:
- Kĩ năng xác định vị trí địa lí
- Kĩ năng nhận xét sự sự phân bố KS, dân cư qua lược đồ, bản
đồ.
- Kĩ năng phân tích các bảng số liệu 17.1; 17.2 sgk
3/ Thái độ: Ủng hộ việc bảo vệ tài nguyên- thiên nhiên đối với vùng
TD&MNBB.
II/ Phương tiện dạy học:
- Bản đồ địa lí tự nhiên VN
- Lược đồ tự nhiên vùng TD&MNBB.
- Bản đồ phân bố dân cư VN.
- Một số tranh ảnh về TD&MNBB.
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Ổn định tổ chức lớp.
2/ Bài củ.
3/ Bài mới.
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính
Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lí và
giới hạn lãnh thổ ( cả lớp)
- HS đọc TT mục I và quan sát H17.1
sgk hãy.
+ Xác định vị trí giới hạn và nêu ý
nghĩa vị trí địa lí của vùng?
- HS trả lời, xác định vị trí trên bản đồ.
- GV chuẩn kiến thức
I/ Vị trí địa lí và giới hạn
lãnh thổ.
- Nằm ở phía bắc đất nước,
chiếm 1/3 diện tích lãnh thổ
cả nước, đường bờ biển kéo
dài
- Ý nghĩa: Dề dàng giao lưu
với nước ngoài và các vùng
trong nước, lãnh thổ giàu
tiềm năng
H động 2: Tìm hiểu điều kiện tự
nhiên và TN-TN ( bàn/nhóm)
- Nghiên cứu TT mục II; H17.1 và
bảng 17.1 sgk, hãy cho biết..
+ Những điểm nổi bật về ĐKTN và tài
nguyên thiên nhiên của vùng?
+ Nêu sự khác biệt về ĐKTN và thế
mạnh KT gữa 2 tiểu vùng ĐB và TB?
+ Những thuận lợi và khó khăn của
ĐKTN; TN-TN đối với sự phát triển
KT-XH vùng TD&MNBB?
+ Xác định các mỏ KS, các dòng sông
lớn trên bản đồ?
- Đại diện nhóm trinh bày, các nhóm
khác nhận xét, bổ sung.
-> GV chuẩn kiến thức.
- Bằng sự hiểu biết của mình, hãy cho
biết.
(+ Thực trạng về tài nguyên thiên
nhiên của vùng hiện nay?
+ Nguyên nhân của thực trạng đó?)
- HS trả lời, lớp nhận xét
-> GV kết luận
II/ Điều kiện tự nhiên và tài
nguyên thiên nhiên.
- Đặc điểm: ĐH cao, cắt xẻ
mạnh, khí hậu có mùa đông
lạnh, , nhiều loại KS, trữ
năng thủy điện dồi dào.
- Thuận lợi: Tài nguyên thiên
nhiên phong phú tạo điều
kiện phát triển đa ngành.
- Khó khăn: ĐH chia cắt,
thời tiết diễn biến thất
thường, KS có trữ lượng nhỏ
và điều kiện khai thác phức
tạp, xói mòn, sạt lở đất, lũ
quét….
H động 3: Tìm hiểu đặc điểm dân
cư- xã hội của vùng, ( cá nhân )
- Dựa vào bản đồ dân cư, H 17.2 và
TT sgk.
+ Hãy nêu sự phân bố dân cư ở vùng
TD&MNBB?
+ Đặc điểm nổi bật về hoạt động KT
của các dân tộc trong miền?
- Căn cứ vào bảng số liệu 17.2 hãy
nhận xét sự chênh lệch về DC-XH
của tiểu vùng ĐB và TB?
- Đặc điểm DC-XH có ảnh hưởng gì
đối với sự phát triển KT-XH của
vùng?
- HS trả lời, lớp nhận xét.
-> GV chuẩn xác kiến thức.
(- Vấn đề đặt ra đối với đời sống dân
cư vùng TD&MNBB là gì?)
- Hãy kể một số công trình, dự án
đang được nhà nước đầu tư, xây
dựng mà em biết?
(- Vì sao vùng TD&MNBB có nhiều
tiềm năng phát triển KT nhưng KT-XH
hiện nay của vùng còn thấp so với cả
nước?)
III/ Đặc điểm dân cư, xã
hội.
- Đặc điểm:
+ Là địa bàn cư trú xen kẻ
của nhiều dân tộc ít người
+ Trình độ dân cư,xã hội có
sự chênh lệch giữa Đông
Bắc và Tây Bắc.
+ Đời sống đồng bào các DT
bước đầu được cải thiện
- Thuận lợi:
+ Đồng bào DT có kinh
nghiệm SX canh tác trên đất
dốc, trồng cây CN, dược liệu,
rau quả cận nhiệt và ôn đới.
+ Đa dạng về văn hóa.
- Khó khăn:
+ Trình độ văn hóa, kỹ thuật
các lao động còn hạn chế.
+ Đời sống người dân còn
nhiều khó khăn
IV/ Củng cố, đánh giá:
1 -Vấn đề đặt ra đối với sự phát triển kinh tế bền vững của vùng
TD&MNBB là gì?
2- Vì sao việc phát triển Kt, nâng cao đời sống các dân tộc Phải đi
đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và TN-TN?
3- Hoàn thành nội dung vào sơ đồ sau
Phiếu học tập số 1
Phiê ́u học tập số2
V/ Hướng dẫn về nhà
- Làm bài tập1,2 và 3 trang 65 trong sgk
- N/C bài tiếp theo, tìm hiểu tình hình phát triển KT ở TD&MNBB.
- Sưu tầm tranh ,ảnh về hoạt động CN, NN, dịch vụ ở TD&MNBB.
Đặc điểm ĐK tự nhiên và TN-TN
………………………………………
………………………………………
………………………………………..
Thuận lợi
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Khó khăn
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Đặc điểm dân cư, xã hội
…………………………………………
…………………………………………
Thuận lợi
…………………………………
…………………………………
….
Khó khăn
…………………………………
…………………………………

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu BÀI 17.ĐỊA 9