Kế hoạch thi tiếng Anh qua mạng internet

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Kế hoạch thi tiếng Anh qua mạng internet

UBND HUYỆN ĐAM RÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
________________________
Số: 16 /KH-PGD&ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________________________________
Đam Rông, ngày 24 tháng 11 năm 2010
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CUỘC THI TIẾNG ANH QUA INTERNET Ở CÁC CỤM
Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc.
Căn cứ Quyết định số: /QĐ-PGD&ĐT ngày 23/11/2010 của Phòng Giáo dục &
Đào tạo huyện Đam Rông V/v: Thành lập ban tổ chức cuộc thi Tiếng Anh qua Internet
dành cho học sinh cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở - Năm học 2010 – 2011. Phòng
Giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai ở các cụm như sau:
1. Cụm Đạ Tông, Đạ Long, Đạ M’rông:
- Thời gian: Sáng ngày 02/12/2010
- Địa điểm: Trường THCS Đạ M’Rông
- Thành phần: + THCS: Các giáo viên dạy môn Tiếng Anh, của trường THCS Đạ
M’Rông, THCS Liêng Trang, THCS Đạ Long.
- Người hướng dẫn: Đ/c: Nguyễn Thị Kim Yến – GV trường THCS Liêng Trang
2. Cụm Đạ Rsal, Liêng Srônh, Rô Men:
- Thời gian: Sáng ngày 02/12/2010.
- Địa điểm: Trường THCS Lê Hồng Phong
- Thành phần: + THCS: Các giáo viên dạy môn Tiếng Anh của trường THCS Lê
Hồng Phong, THCS Rô Men, THCS Liêng Srônh.
- Người hướng dẫn: + Đ/c: Nguyên Thị Thu – GV trường THCS Lê Hồng Phong.
3. Cụm Phi Liêng, Đạ K’Nàng:
- Thời gian: Sáng ngày 02/12/2010.
- Địa điểm: Trường TH Lăng Tô
- Thành phần: + Các giáo viên dạy môn Tiếng Anh của trường THCS Đạ
K’Nàng, TH Lăng Tô, TH Chu Văn An, TH Đạ K Nàng.
- Người hướng dẫn: + Đ/c: Tô Huỳnh Nhựt Sương– GV trường THCS Đạ
K’Nàng
Trên đây là kế hoạch triển khai cuộc thi Tiếng Anh qua Internet ở các các cụm.
Phòng Giáo dục & Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thông báo cho giáo viên biết
và tham gia đầy đủ, các đồng chí được phân công hướng dẫn ở các cụm phát huy tốt vai
trò tổ chức của mình./-
Nơi nhận:
- Như k/g (t/h);
- Phòng GDTrH Sở GD&ĐT (b/c);
- Website PGD;
- Lưu: VT.
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Trần Phú Vinh

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Kế hoạch thi tiếng Anh qua mạng internet