Quyet dinh thanh lap to thu vien 2011

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Quyet dinh thanh lap to thu vien 2011

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHỤNG HIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường : THCS Tây Đô Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số : /QĐ Phương Bình, ngày … tháng 0..năm 20….
QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂY ĐÔ
V/v : Thành lập tổ công tác thư viện trường học năm học : …………..
Căn cứ quyết đònh bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS Tây Đô, huyện Phụng Hiệp của
UBND huyện Phụng Hiệp (hoặc ) hoặc quyết đònh của Phòng GD Phụng Hiệp số…582………/QĐ.
Ký ngày…..tháng…… năm ………..
Căn cứ vào quyết đònh 01/QĐ.BGD & ĐT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, ký ngày 02
tháng 01 năm 2003 và Quyết đònh 01/QĐ/2004 ký ngày 29 tháng 01 năm 2004 về sữa đổi bổ
sung một số điều khoản của Quyết đònh 01/ QĐ. 2003 về các tiêu chuẩn công nhận thư viện
hoàn chỉnh của Bộ GD & ĐT.
Căn cứ vào kế hoạch năm học : ……………..
Xét đề nghò của bộ phận thư viện nhà trường
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay thành lập tổ công tác thư viện trường THCS Tây Đô , gồm các ông bà có
tên sau:
Trưởng ban: ( Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng chuyên môn )
1/
Phó trưởng ban: ( Giáo viên phụ trách thư viện )
2/
Các uỷ viên: (CT Công đoàn + tổ trưởng + Đoàn TN +Đội TN + Đại diện hội PHHS
+một số học sinh tiêu biểu có năng khiếu về tuyên truyền giới thiệu sách )
Điều 2 : Tổ công tác thư viện có nhiệm vụ tổ chức phân công cho mỗi tổ viên chủ động
thực hiện những nhiệm vụ của thư viện ( xem trang 6 của sổ tay thư viện ). Tổ công tác thư
viện bắt đầu làm việc từ ngày……………...
Điều 3 : Các bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết đònh thi
hành.
HIỆU TRƯỞNG

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Quyet dinh thanh lap to thu vien 2011