THI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu THI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỊCH SƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐỀ 1
Câu 18 ) Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng
VN là gì ?
Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản
Câu 19 ) Sau hội nghị thanh lập Đảng , BCH Trung ương lâm thời của Đảng được thanh
lập do ai đứng đầu ?
Trịnh đình cửu
Câu 20) Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đê` quốc lên hàng đầu ?
Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong đảng )
Câu 21) Trong các điểm sau , chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chiính trị đầu tiên
của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10-1930?
Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng
Câu 22) Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh “ vấn đề thổ địa là cái nốt của cách mạng tư
sản dân quyền ?
Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt
Câu 23) Làn đầu tiên nâhn dân Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động vào ănm nào ?
1930
Câu 24) Luận cương Chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo ra đời vào thời gian nào?
10-1930
Câu 25 ) Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng Sản họp ở Matxcơva vào thời gian nào?
10-7 đến ngày 20-7-1935
Câu 26 ) Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng Sản, ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài
được thanh lập vào năm nào ?
Năm 1934
Câu 27 ) Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng Sản , ban lãnh d0ạo của Đảng ở nước ngaòi
do ai đứng đầu ?
Lê Hồng Phong
Câu 28 ) Quốc tế Cộng Sản họp Đại hội lần thứ 7 ở đâu, khi nào ?
Tháng 7-1935, ở Matxcơva
Câu 29 )Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 1936-1939 là gì ?
Các quyền dân chủ đơn sơ
Câu 30 ) Cho biết đối tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936-1939 ?
Một bộ phận đế quốc xâm lược và tay sai
Câu 31) Hội nghị BCH Trung ương Đảng họp tháng 7-1936 chủ trương thanh lập mặt trận
nào ?
Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương
Câu 32 ) Cho biết hình thức tổ chức và đấu tranh trong giai đoạn 1936-18939?
a. Công khai hợp pháp
b. Nửa công khai, nủa hợp pháp
c. Bí mật , bất hợp pháp
d. Tất cả các hình thức trên
Câu 33) Ai là người viết tác phẩm “ Tự chỉ trích” ?
Nguyễn văn Cừ
Câu 34 ) Chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng được bắt đầu từ hội nghị
Trung ương nào ?
Hội nghị Trung ương 6
Câu 35) Hội nghị Trung ương 6 ( 11-1939) họp tại đâu ?
Bà Điểm (Gia Định )
Câu 36 ) Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Đảng họp tại Bình Đảng (Bắc Ninh ) vào thời
gian nào ?
11-1940
Câu 37) Lần đầu tiên BCH Trung ương Đảng chủ trương thành lập chính quyền nhà nước
với hình thức cộng hòa dân chủ tại hội nghị nào ?
Hội nghị họp tháng 5-1941
Câu 38 ) Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế ĐôngDương được quyết định thành lập tại
Hội nghị nào của BCH Trung ương Đảng ?
Hội nghị họp tháng 11-1939
Câu 39 ) BCH Trung ương Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
tại hội nghị nào ?
Hội nghị họp tháng 5 -1941
Câu 40 ) Chỉ thị “ Nhật Pháp đánh nhau và hành động của chúng ta)rađời khi nào ?
12-3-1945
Câu 41) BCH Tung ương Đảng chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng
nước ở Đông Dương vào thời gian nào ?
Tháng 5-1941
Câu 42 ) Bản chỉ thị “ Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” phản ánh nội dung
của hội nghị nào ?
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 3-1945
Câu 43) Hội nghị toàn quốc của Đảng cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào trong thời
gian nào?
13-15/8/1945
Câu 44) Uỷ ban dân tộc giải phóng do ai làm chủ ?
Hồ Chí Minh
Câu 45) Quốc dân Đại hội Tân Trào tháng 8-1945 đã không quyết định những nội dung
naò dưới đây?
Quyết định thành lập Uỷ ban giải phóng dân tộc , quy định Quốc kì , Quốc ca
Câu 46 ) Hội nghị nào đã quýêt định phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành
chính quyền ?
Hội nghị toàn quốc của Đảng
Câu 47 ) Tình hình đất nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 được ví dụ như hình
ảnh :
Ngàn cân treo sợi bún
Câu 48 ) Những thuận lợi căn bản của đất nước sau cách mạng tháng Tám năm 1945 ?
a. Cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ
b. Hệ thống chính quyền cách mạng nhân dân được thiết lập
c. Nhân dân có quyết tâm bảo vệ chế độ mới
d. Tất cả phương án trên
Câu 49 ) Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ngay sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 ?
Thực dân Pháp xâm lược
Câu 50 ) Những khó khăn , thách thức đối với Việt Nam sau CM tháng 8 -1945 ?
a. Các thế lực đế quốc, phản động bao vây , chống phá
b. Kinh tế kiệt quệ, nạn đói hoành hành
c. Hơn 90% dân không biết chữ
d. Tất cả phương án trên
câu 51) Chỉ thị kháng chiến kiến Quốc của Trung ương Đảng ngày 25/11/1945, xác định
nhiệm vụ nào là trung tâm, bao trùm nhất?
a. Củng cố bảo vệ chính quyền CM
b. Chống thực dân Pháp xâm lược
c. Cải thiện đời sống nhân dân
d. Cả a, b, c
Câu 52)Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu CM Việt Nam sau CM tháng
8-1945 ?
Dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết
Câu 53) Chủ trương và sách lược của trung ương Đảng trong việc đối phó với các lực
lượng đế quốc sau cách mạng tháng 8 -1945 ?
a. Thêm bản vớ thù
b. Hoa –Việt thân thiện
c. Độc lập về chính trị , nhân nhượng về kinh tế với Pháp
d. Cả ba phương án trên
Câu 54 ) Những thành tựu căn bản của chách mạng Việt Nam trong việc xây dựng và củng
cố chính quyền cách mạng sau 1945?
a. Tổ chức tổng tuyển cử và ban hành hiến pháp
b. Củng cố và mở rộng mặt trận Việt Minh
c. Xây dựng và phát triển các lực lượng vũ trang nhân dân
d. Tất cả các phương án trên
Câu 55) Đảng ta đã phát động phong trào gì để ủng hộ nhân lực cho Nam Bộ kháng chiến
chống Pháp từ ngày 23-91945?
a. Vì miền Nam “ thành đồng Tổ Quốc”
b. Hướng về miền Nam ruột thịt
c. Nam tiến
d. Cả ba phương án trên
Câu 56) Kỳ họp Quốc hội thứ nhất thành lập chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam dân
chủ cộng hòa ?
2-3-1946
Câu 57 ) Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thông qua vào
ngày tháng năm nào?
9-11-1946
Câu 58 ) Để gạt mũi nhọn tiến công kẻ thủ , Đảng ta đã tuyên bố tự giải tán vào ngày tháng
năm nào và lấy tên gọi là gì ?
ss

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu THI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM