DE THI HSG LOP 3 (thang 11)

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu DE THI HSG LOP 3 (thang 11)

đề thi học sinh giỏi lớp 3 (Tháng 11/2010)
Môn tiếng việt
(Thời gian làm bài 60 phút)
Bài 1:4đ
Cho mt s t sau:
n ung, xe la, sch s, ti ci, ca s, thm tho, non nc, mt h,
xanh non, ti tt, mựa xuõn, học hành, lao động, mt tri
Hóy xp chỳng vo ba nhúm: từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và từ chỉ đặc
điểm, tính chất
Bài 2: 4đ
Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu sau đây:
a/ Bố mẹ em đều là công nhân.
b/Vì chăm chỉ học tập, bạn Lan đã đạt học sinh giỏi.
Bài 3: 4đ
Với mỗi kiểu câu sau đây, hãy đặt 1 câu tơng ứng nói về việc học tập:
a, Ai làm gì?
b, Ai là gì?
Bài 4: 8 đ
Em hãy viết một bức th ngắn hỏi thăm một ngời bạn thân của em

đề thi học sinh giỏi lớp 3 (Tháng 11/2010)
Môn toán
(Thời gian làm bài 60 phút)
Bài 1: 4đ
Tính giá trị biểu thức:
88: 4 + 236 303 - 56 : 7
27 : 3 x 5 - 5 54 : 6 x 5 + 93
Bài 2: 4đ
Tìm x:
a) 27 : 9 x x = 3 b) 93 - ( x+ 3) = 13
Bài 3: 6đ
Năm nay mẹ tôi 38 tuổi. Sang năm, tuổi anh tôi bằng
3
1
tuổi mẹ tôi. Hỏi
mẹ tôi sinh anh tôi năm mẹ tôi bao nhiêu tuổi?
Bài 4: 6đ
Một hình chữ nhật có chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bằng 60
cm. Tính chu vi hình chữ nhật?

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu DE THI HSG LOP 3 (thang 11)