thuc hanh quan sat bot bien va thuong bien

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu thuc hanh quan sat bot bien va thuong bien


Câu 1: Thường biến là gì? Cho ví dụ. Tính chất của
thường biến ra sao?
Câu 2: Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ về mức phản
ứng ở cây trồng.
Câu 3: Trình bày mối quan hệ giữa kiểu gen môi
trường và kiểu hình. Cho ví dụ
SINH HỌC 9


- §ét biÕn gen: những biến đổi trong cấu trúc của gen.

- §ét biÕn cÊu tróc NST : những biến đổi trong cấu trúc của NST.

- §ét biÕn sè l­îng NST:

+ ThÓ dÞ béi: cơ thể mà trong ảong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số
cặp NST bị thay đổi về số lượng.

+ ThÓ ®a béi : cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số lượng NST là bội
số của n (>2n).

§ét biÕn cã thÓ di truyÒn hoÆc kh«ng thÓ di truyÒn.

Chã2 ®Çu
BÝ ng«786kg
§ét biÕn cÊu tróc NST §a Béi thÓ

Tiết 28 : thùc hµnh : nhËn biÕt mét vµi d¹ng ®ét biÕn
II/ NhËn biÕt c¸c thÓ ®ét biÕn:
Cµ chua h×nh mÆt ng­êi
C¸ trª khæng lå: 79 kg
®ét biÕn gen
thÓ ®a béi

Đ

t

b
i
ế
n
:

c
à

c
h
u
a

c
ó

h
ì
n
h

d

n
g

k
ì

l


v
à

h
o
a

c
ú
c

2

m
à
u

Đột biến: xoài và nấm khổng lồ.

B¹ch t¹ng

Bµn tay thiÕu ngãn
®ét biÕn cÊu tróc nst

con c«ng b¹ch t¹ng (®ét biÕn gen)

R¾n hai ®Çu (®ét biÕn sè l­îng NST)


Đột biến: hồng hạc 2 đầu và vẹt đột biến.

Đ

t

b
i
ế
n
:

r
ù
a

2

đ

u
.

Đột biến: Phình tay ở người-1 chứng đột biến gen rất hiếm có tên khoa
học là “macrodactyly”, là nguyên nhân thúc đẩy tế bào và xương ở ngón
chân ngón tay phình to ; trẻ bị đột biến do nhiễm chất độc màu da cam
(phải).


NhiÔm chÊt ®éc ®i«xin (hai bÐ dÝnh th©n)

Đột biến: gà trống 3 chân và gà con 4 chân.

Đột biến: lợn 2 đầu.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu thuc hanh quan sat bot bien va thuong bien