bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên“ LÝ t­ëng lµ ng«i sao dÉn ®­
êng. Kh«ng cã nã, kh«ng cã ph­
¬ng h­íng v÷ng ch¾c, mµ kh«ng cã
ph­¬ng h­íng th× kh«ng cã cuéc
sèng”
(LepT«n Xt«i)

Bµi 10- tiÕt 1
LÝ t­ëng sèng
cña thanh niªn


Những đoàn
viên thanh
niên ưu tú đã
cùng nhau
làm bao việc
có ý nghĩa
trong chiến
dịch Mùa hè
xanh.

I. Lí tưởng là gì?
Lí tưởng là lẽ sống cao đẹp, là cái đích mà
mỗi người khát khao vươn tới, đạt được.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên