de cuong on tap cong dan 9 10-11

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu de cuong on tap cong dan 9 10-11

PHÒNG GD – ĐT NINH SƠN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn : Giáo Dục Công Dân.
Lớp : CHÍN. Năm học : 2010 – 2011.
Câu 1 : Thế nào là tự chủ? Rèn luyện tính tự chủ như thế nào?
Câu 2 : Thế nào là Hoà bình? Để bảo vệ hoà bình chúng ta phải làm gì?
Câu 3 : Thế nào là hợp tác? Vì sao sự hợp tác Quốc tế là vấn đề quan trọng và tất
yếu trong giai đoạn hiện nay?
Câu 4 : Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì?Vì sao chúng ta phải kế thừa và phát
huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
Câu 5 :Năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào. Rèn luyện năng động sáng tạo
như thế nào?
Câu 6 : Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng , hiệu quả. Để làm việc có
năng suất, chất lượng, hiệu quả chúng ta phải làm gì?
Câu 7 : Người có lý tưởng sống cao đẹp là người như thế nào?

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu de cuong on tap cong dan 9 10-11