Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới
BẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ
:
Cấp sổ BHXH bắt buộc (theo mẫu mới)
(Cho NLĐ mới tham gia BHXH, kể cả NLĐ tăng mới trước 01/01/2009 nhưng chưa được cấp sổ)

1. Tên đơn vò (cá nhân):…………………………………………….……………………………Mã đơn vò:……………
2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:………………………………………….............................


STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu
Số lượng
(1) (2) (3)
1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu 01-TBH, 03 bản/người)

2. Phiếu giao sổ hoặc thông báo mã số sổ (01 bản)

3. Công văn giải trình lý do những trường hợp đã được cấp sổ trong danh sách 02a-
TBH nhưng không đề nghò cấp sổ BHXH (01 bản)

4. File dữ liệu: Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USB


Số HS: 310/……………………../SO
Cán bộ TNHS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT phải được ghi chính xác, đầy đủ các nội dung về nhân thân
- Đơn vò sắp xếp tờ khai của từng người theo thứ tự tăng dần của mã số sổ.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới