Quyết định số 38/2008/QĐ-BGDĐT

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Quyết định số 38/2008/QĐ-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
Số: 38/2008/QĐ-BGDĐT
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2008-2009 CỦA GIÁO
DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông và giáo dục thường xuyên bao gồm:
1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.
2. Ngày bắt đầu và kết thúc h
ọc kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II.
3. Ngày kết thúc năm học.
4. Ngày thi học sinh giỏi, ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và bổ túc
THPT, ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày
hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).
5. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.
6. Các ngày nghỉ Tết âm lịch và các ngày nghỉ lễ.
7. Thời gian nghỉ hè đối với giáo viên.
8. Kế hoạch thời gian năm học có thể bao gồm thêm các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học
kỳ, cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ tết của đồng bào dân tộc, nghỉ tham gia lễ hội
truyền thống của địa phương).
Điều 2. Việc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 phải đảm bảo các nguyên
tắc sau:
1. Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo:
a- Đối với cấp Tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ
II có ít nhất 17 tuần);
b- Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19
tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).
c- Đối với giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và bổ túc THPT ), có ít nhất 32 tuần
thực học (học kỳ I có ít nhất 16 tuần, học kỳ II có ít nhất 16 tuần).
2. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tập quán
của địa phương.
3. Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng
vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.
4. Khuyến khích xây dựng và áp dụng kế hoạch thời gian năm học đồng bộ cho các cấp
học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc
biệt là đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở.
Điều 3. Khung kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 áp dụng chung trong toàn quốc
được quy định như sau:
1. Tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2008, muộn nhất vào ngày 28/8/2008.
2. Tổ chức khai gi
ảng trong khoảng thời gian từ ngày 03 đến ngày 05/9/2008.
3. Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày
25/5/2009.
4. Kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2009.
5. Thi học sinh giỏi quốc gia THPT vào ngày 25/02/2009.
6. Thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT vào các ngày 2, 3, 4/6/2009.
7. Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 được tổ chức theo 3 đợt: đợt 1 vào các
ngày 3, 4, 5/7/2009; đợt 2 vào các ngày 8, 9, 10/7/2009; đợt 3 vào các ngày 14, 15,
16/7/2009.
8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS
xong trước ngày 15/6/2009.
9. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2008-2009 hoàn thành trước ngày
31/7/2009.
10. Nghỉ Tết âm lịch ít nhất là 7 ngày.
11. Tổng thời gian nghỉ hè đối với giáo viên là 2 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được
bố trí xen kẽ trong năm học do đặc điểm cụ thể về kế hoạch thời gian năm học của địa
phương).
Điều 4. Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này, Chủ tịch Ủy
ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định:
1. Kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và
giáo dục thường xuyên áp dụng cho địa phương.
2. Quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.
Điều 5. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định:
1. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí
học bù.
2. Về thời gian nghỉ hè của giáo viên.
Điều 6. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm th
ực hiện chế độ báo cáo về Bộ
Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch tổ chức khai giảng và kế hoạch thời gian
năm học 2008-2009 của các cấp học trước ngày 31/8/2008.
2. Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2009.
3. Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chuẩn thi đua
và đề nghị xét khen thưởng năm họ
c 2008-2009 trước ngày 25/6/2009.
4. Báo cáo nhanh về những quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân nhân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quyết định
này.
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các
quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.
Điều 8. Các ông (bà) Chánh Văn phòng và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và
Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở
giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội;
- Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Hội Cựu Giáo chức Việt Nam;
- Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp
thực hiện);
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);
- Các đơn vị trong cơ quan Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ;
- Lưu: VT, TH, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Quyết định số 38/2008/QĐ-BGDĐT