Quyết định số 899/QĐ-TTg

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Quyết định số 899/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 899/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2009QUYẾT ĐNNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ
NƯỚC NHIỆM KỲ 2009 – 2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy
định về tiêu chun, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 4960/BGDĐT-TCCB ngày 17 tháng 6 năm
2009 về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước,

QUYẾT ĐNNH:
Điều 1. Bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 –
2014 thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 và Quyết định số
499/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

1. Miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đối với Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân
Đào, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải, theo nguyện vọng cá nhân.

2. Bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nghiêm Văn Dĩnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học giao thông vận tải làm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và
các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc, UB VH, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi
đồng của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước;
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực
thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KGVX (4b).


Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Quyết định số 899/QĐ-TTg