Thông tư số 05-BYT/TT

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Thông tư số 05-BYT/TT

BỘ Y TẾ
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 05-BYT/TT Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1993

THÔNG TƯ
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 05-BYT/TT NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 1993
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC XÉT CẤP GIẤY CÔNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN
MÔN DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN (D.H.C.T)
Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đã và đang chuyển đổi từ kinh tế bao cấp sang kinh tế
thị trường có nhiều thành phần tham gia và phát triển đa dạng. Trong lĩnh vực kinh
doanh thuốc y học cổ truyền (YHCT) cũng đã có sự phát triển rộng rãi, đáp ứng một
phần nhu cầu về thuốc chữa bệnh cho nhân dân. Tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi
cơ chế một số người đã lợi dụng cơ chế thị trường để kinh doanh thu lợi nhuận trong
lĩnh vực y học cổ truyền, mặc dù họ không có kiến thức gì về YHCT. Để đảm bảo sức
khoẻ nhân dân và để quản lý chặt chẽ việc bào chế sản xuất, buôn bán thốc YHCT, Bộ
Y tế ban hành thông tư hướng dẫn Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
trong việc xét duyệt công nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền (DHCT) cho
những người xin hành nghề bào chế, sản xuất, buôn bán thuốc YHCT như sau;
I. XÁC ĐNNH CHỨC DANH NHỮNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ DHCT:
Chức danh những người hướng dẫn trong thông tư này được hiểu như sau:
1. Lương dược: Là những người có hiểu biết sâu về lý luận DHCT cũng như kỹ thuật
thực hành trong lĩnh vực chế biến và bào chế, sản xuất và dùng thuốc YHCT.
2. Người chuyên môn bán thuốc sống: Là những người có hiểu biết về dược liệu dùng
trong YHCT.
3. Người chuyên buôn bán và bào chế thuốc chín: Là những người am hiểu tính năng,
tác dụng và kỹ thuật bào chế thuốc chín của YHCT.
4. Người chuyên buôn bán và bào chế cao đơn hoàn tán (CĐHT) là những người am
hiểu tính năng, tác dụng và kỹ thuật bào chế các dạng CĐHT theo phương pháp
YHCT.
5. Người chuyên bào chế sản xuất và bán thuốc gia truyền là những người am hiểu kỹ
thuật bào chế, phương pháp chNn đoán và sử dụng thành thạo bài thuốc gia truyền đó.
Những người bào chế sản xuất và bán các phương thức theo kinh nghiệm của bản thân
mình hoặc được ghi trong các tài liệu, sách báo lưu hành đều không thuộc phạm vi
thuốc gia truyền.
Những người chuyên sưu tầm dược liệu, buôn bán lá tươi sống (lá xông, lá gội ..)
không thuộc phạm vi các chức danh trong thông tư này.
II. TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA CÁC
CHỨC DANH TRÊN:
1. Hội đồng xét công nhận gồm các thành viên sau:
- Lãnh đạo Sở y tế phụ trách công tác YHCT: Chủ tịch Hội đồng.
- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội YHCT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (là
cán bộ chuyên môn YHCT): Phó chủ tịch Hội đồng.
- Chuyên viên YHCT Sở y tế uỷ viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng.
- Giám đốc bệnh viện tỉnh, thành phố hoặc trưởng khoa YHDT tỉnh, thành phố (đối
với tỉnh chưa có viện Y học dân tộc): Uỷ viên Hội đồng.
- 2-3 lương y có trình độ chuyên môn và có uy tín trong giới lương y (trong hoặc
ngoài biên chế): Uỷ viên Hội đồng
- Chuyên viên dược đã học về DHCT thuốc phòng quản lý dược Sở y tế: Uỷ viên Hội
đồng.
- Trưởng khoa dược bệnh viện YHDT tỉnh hoặc dược sĩ đại học đã học dược học cổ
truyền trong bệnh viện đa khoa Tây y (nếu tỉnh chưa có bệnh viện YHDT): Uỷ viên
Hội đồng.
2. Nhiệm vụ của Hội đồng:
a. Hướng dẫn cho người xin hành nghề bào chế, sản xuất buôn bán thuốc YHCT làm
thủ tục hồ sơ.
Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin xét duyệt trình độ chuyên môn.
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng chỉ chuyên môn DHCT (nếu có).
- Bản kê khai quá trình hoạt động chuyên môn DHCT.
- Phiếu khám sức khoẻ của bệnh viện đa khoa.
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương (bổ túc văn hoá)
đối với những người sinh sau 1/1/1955.
Hồ sơ phải có ý kiến của cấp quản lý y tế quận, huyện, thị xã và Hội YHCT, xác nhận
của UBND quận, huyện, thị xã nơi đương sự cư trú. Các văn bằng và chứng chỉ nếu là
b
ản sao phải có xác nhận của công chứng Nhà nước.
b. Căn cứ vào các tiêu chuNn ghi trong Điều lệ khám bệnh và chữa bệnh bằng YHCT
và Điều lệ về thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số
23/HĐBT ngày 24/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng để xét công nhận trình độ chuyên
môn DHCT cho những người có đầy đủ thủ tục hồ sơ như đã quy định.
c. Làm văn bản đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra
quyết định cấp giấy công nhận trình độ chuyên môn DHCT cho những người mà Hội
đồng xét thấy có đủ tiêu chuNn.
Trường hợp chưa đủ cơ sở để công nhận trình độ chuyên môn cho đương sự thì tổ
chức sát hạch trình độ chuyên môn cho đương sự nếu đương sự yêu cầu.
d. Tổ chức kiểm tra xác minh hồ sơ khi cần thiết, lưu trữ hồ sơ biên bản xét duyệt
công nhận trình độ chuyên môn DHCT của Hội đồng.
III. TỔ CHỨC SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN DHCT:
1. Hội đồng sát hạch trình độ chuyên môn DHCT gồm các thành phần sau;
- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch tỉnh, thành hội y học cổ truyền là cán bộ chuyên môn
YHCT, Chủ tịch Hội đồng
- Chủ nhiệm bộ môn YHDT trường trung học y tế tỉnh, thành phố hoặc Giám đốc
bệnh viện THDT (nếu tỉnh không có trường trung học y tế) là Phó chủ tịch Hội đồng.
- Chuyên viên YHCT Sở: Thư ký Hội đồng.
- 2-3 dược sĩ đại học đã học DHCT thuộc phòng quản lý dược, Sở y tế, Khoa dược
bệnh viện YHDT, Bộ môn YHCT trường trung học Y tế tỉnh, thành phố: Uỷ viên Hội
đồng.
- 2-3 lương y có trình độ chuyên môn và có uy tín trong giới lương y (trong hoặc
ngoài biên chế): Uỷ viên Hội đồng.
2. Nhiệm vụ của Hội đồng:
- Thông qua đề sát hạch, đáp án và biểu điểm do thư ký Hội đồng trình.
- Tổ chức sát hạch, chấm bài theo quy chế hiện hành.
- Thông báo kết quả sát hạch cho đương sự.
- Báo cáo kết quả sát hạch với Sở Y tế và đề nghị Giám đốc Sở cấp giấy công nhận
trình độ chuyên môn cho những người đạt yêu cầu sát hạch.
- Lưu trữ hồ sơ, bài thi và biên bản chấm thi của Hội đồng.
3. Nội dung sát hạch:
a.
Đối với lương dược: Kiểm tra toàn diện lý luận về dược học cổ truyền.
b. Đối với những người buôn bán dược liệu khô (thuốc sống) kiểm tra nhận dạng,
phân loại phNm chất và bảo quản dược liệu (kỹ thuật xông, sNy sinh ..)
c. Đối với những người buôn bán và bào chế CĐHT kiểm tra về:
- Công năng, chủ trị và bảo quản CĐHT.
- Kỹ thuật bào chế và quy trình quy phạm sản xuất các dạng CĐHT.
d. Đối với người bào chế sản xuất thuốc gia truyền, kiểm tra:
- Kỹ thuật bào chế, quy trình, quy phạm bào chế và cách sử dụng môn thuốc gia
truyền đó.
Tài liệu làm căn cứ ra đề thi: Giáo trình giảng dạy của trường trung học y học cổ
truyền dân tộc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (Phần dược vật cổ truyền).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nhận được thông tư này Sở y tế thông báo cho tất cả những người sản xuất buôn bán
thuốc YHCT làm thủ tục hồ sơ xin đăng ký lại theo đúng hướng dẫn trong thông tư
này.
- Đối với những người sản xuất, buôn bán thuốc YHCT từ năm 1985 trở về trước đã
được Sở y tế cấp giấy phép hành nghề nếu Hội đồng xét duyệt thấy không có gì trái
với thông tư này thì đề nghị Sở y tế thu hồi giấy hành nghề cũ và cấp đổi giấy công
nhận trình độ chuyên môn cho đương sự để đương sự tiếp tục làm thủ tục xin cấp đổi
giấy phép đăng ký kinh doanh mới theo quy định tại Nghị định 66/HĐBT ngày
2/3/92. Đối với những người Hội đồng xét duyệt thấy không đủ trình độ chuyên môn
thì đề nghị Sở y tế thu hồi giấy phép hành nghề cũ và tổ chức thi kiểm tra lại trình độ
chuyên môn nếu đương sự yêu cầu. Những người hành nghề buôn bán, bào chế sản
xuất thuốc YHCT chưa được cấp giấy phép hành nghề từ năm 1985 trở lại đây đều
phải qua thi sát hạch lại trình độ chuyên môn.
Chỉ những người đã có giấy chứng nhận trình độ chuyên môn theo thông tư này và
các dược sĩ có bằng chuyên khoa dược liệu hoặc chứng chỉ học Đông dược tại các
trường y học dân tộc và Viện YHCT mới được tiến hành các thủ tục xin cấp giấy đăng
ký kinh doanh bào chế sản xuất, buôn bán thuốc YHCT theo quy định tại Nghị định
66/HĐBT ngày 2/3/92.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký. Tất cả những quy định trước đây trái với quy
định trong thông tư này đều bãi bỏ.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc gì đề nghị Sở y tế các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Y học dân tộc) để
Bộ nghiên cứu giải quyết.

Lê Văn Truyền
(
Đã ký)

Mẫu 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN XÉT CÔNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN DƯỢC HỌC CỔ
TRUYỀN
Kính gửi: Ông Giám đốc Sở y tế,
Thông qua các ông Chủ tịch UBND quận,
huyện, thị xã, thành phố và ông Trưởng phòng
hoặc Giám đốc Trung tâm y tế quận,
huyện, thị xã, thành phố.
Họ tên: Tuổi:
Bí danh (hoặc tên hiệu): Nam, nữ:
Sinh quán:
Trú quán:
Địa chỉ hành nghề:
Nơi công tác (nếu là cán bộ công nhân viên)
Đã làm nghề chuyên môn từ năm...... đến năm......
Tại..............
Chuyên môn gì:.........
Giấy phép hành nghề cũ:.... Số:... ngày... tháng... năm...
do Sở y tế...... cấp.
Nay làm đơn này đề nghị Sở y tế xét và cấp giấy công nhận trình độ chuyên môn
Dược học cổ truyền (ghi cụ thể: lương dược, người chuyên môn bán thuốc sống v.v...
)
Tôi xin cam đoan làm đúng với khả năng và phạm vi chuyên môn đã được Sở y tế
duyệt.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Thông tư số 05-BYT/TT