GDTX: tiết 24- bài 16 thực hành. một số tính chất của protein và vật liệu polime

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu GDTX: tiết 24- bài 16 thực hành. một số tính chất của protein và vật liệu polime

Ngày soạn :
Lớp Tiết Ngày giảng Sĩ số phép
12A
12B
12C
CHƯƠNG IV : POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
Tiê
́
t 24
Ba
̀
i 16 : THỰC HÀNH
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN
VÀ VẬT LIỆU POLIME
A – MỤC TIÊU
1) Kiến thức :
- Củng cố những tính chất đặc trưng của protein, vật liệu polime.
- Tiến hành một số thí nghiệm:
+ Sự đông tụ của protein khi đun nóng.
+ Tính chất của PE, PVC, sợi len, sợi xenlulozơ khi đun nóng.
+ Phản ứng của PE, PVC, sợi len, sợi xenlulozơ với dung dịch kiềm.
2) Kĩ năng :
- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành thành công của số thí nghiệm về tính
chất của polime và vật liệu polime thường gặp.
B – CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HV
*GV: - Hóa chất: dd protein 10%, mẩu màng mỏng PE, PVC, sợi len và vải sợi
xenlulozơ, dd NaOH 10%, dd HNO
3
20%, dd AgNO
3
1%, dd CuSO
4
2%.
- Dụng cụ: Ống nhỏ giọt, đèn cồn, kẹp gỗ, giá thí nghiệm, kẹp sắt.
*HV: Chuẩn bị bài theo nội dung SGK.
C – TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. Ổn định tổ chức.
2. Nội dung.
Hoạt động 1
Thí nghiệm 1 : Sự đông tụ của protein khi đun nóng
Hoạt động của GV Hoạt động của HV
*GV: Em hãy nhắc lại kiến thức về tính
chất “ sự đông tụ của protein”?
*GV: Em hãy nêu cách tiến hành thí
nghiệm trong SGK?
*GV: Hướng dẫn HV làm thí nghiệm, yêu
cầu HV quan sát hiện tượng.
*HV: Nhắc lại kiến thức.
*HV: Nêu cách tiến hành.
SGK
*HV: Tiến hành thí nghiệm.
*HV: Ghi chép hiện tượng quan sát được.
1
*GV: Em hãy giải thích hiện tượng thí
nghiệm?
*HV: Giải thích và kết luận:
Hoạt động 2
Thí nghiệm : Tính chất của một vài vật liệu polime khi đun nóng
*GV: Em hãy nêu cách tiến hành thí
nghiệm trong SGK?
*GV: Hướng dẫn HV làm thí nghiệm, yêu
cầu HV quan sát hiện tượng.
*GV: Em hãy giải thích hiện tượng thí
nghiệm?
*HV: Nêu cách tiến hành.
SGK
*HV: Tiến hành thí nghiệm.
*HV: Ghi chép hiện tượng quan sát được.
*HV: Giải thích và kết luận:

Hoạt động 3
Thí nghiệm 3 : Phản ứng của một vài vật liệu polime với
*GV: Em hãy nêu cách tiến hành thí
nghiệm trong SGK?
*GV: Hướng dẫn HV làm thí nghiệm, yêu
cầu HV quan sát hiện tượng.
*GV: Em hãy giải thích hiện tượng thí
nghiệm?
*HV: Nêu cách tiến hành.
SGK
*HV: Tiến hành thí nghiệm.
*HV: Ghi chép hiện tượng quan sát được.
*HV: Giải thích và kết luận:
Hoạt động 4
CÔNG VIỆC SAU BUỔI THÍ NGHIỆM
*GV: Hướng dẫn HV thu hồi hóa chất, vệ
sinh sạch sẽ lớp học.
*GV: Hướng dẫn HV về nhà viết bài
tường trình thí nghiệm.
*GV: Yêu cầu HV nộp bài tường trình thí
nghiệm vào buổi học sau.
*GV: Yêu cầu HV ôn tập nội dung kiến
thức chương III và IV, chuẩn bị cho bài
kiểm tra 1 tiết.
*HV: Vệ sinh lớp học.
*HV: Nghe giảng + ghi nội dung.
*HV: Nghe.
*HV: Nghe.
2

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu GDTX: tiết 24- bài 16 thực hành. một số tính chất của protein và vật liệu polime