bai 13 Doi song vat chat va tinh than cua cu dan Van Lang

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu bai 13 Doi song vat chat va tinh than cua cu dan Van Lang


CHÀO MỪNG CÁCTHẦY CÔ
VỀ DỰ GiỜ THĂM LỚP
LỊCH SỬ 6

Bài 13:
ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT
VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN
VĂN LANG

Lưỡi liềm
1.N«ng nghiÖp vµ c¸c nghÒ thñ c«ng
a. Nông nghiệp
Công cụ lao động

Troàng baàu
Troàng bí

Chăn nuôi


Đánh cá

Hiện nay, Việt
Nam trở thành
nước xuất khẩu
gạo thứ 2 trên thế
giới.

1.Nông nghiệp và các nghề thủ công
a.Nông nghiệp

b) Thñ c«ng nghiÖp


Hoa v¨n trªn trèng ®ång
Trống đồng
Thạp đồng- Cao 0,81 m.
- Miệng rộng.
- Nắp dày 1,5 cm.
- Ngôi sao tượng trưng cho
mặt trời.
- Hoa văn hình chim muông,
thuyền, hình người …
 Niềm tự hào của nghề
đúc đồng và của văn hóa
Việt.
Thạp đồng Đào thịnh


Cao 0,63 m. Đường kính mặt trống rộng
0,80 m. Chia làm 3 phần (mặt, tang, thân
trống). Hoa văn sinh động thể hiện đời sống
và tinh thần…

Theo em, việc tìm thấy trống đồng ở nhiều nơi trên đất
nước ta và ở cả nước ngoài thể hiện điều gì ?

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu bai 13 Doi song vat chat va tinh than cua cu dan Van Lang