Bảng dấu hiệu nhận biết hình học

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bảng dấu hiệu nhận biết hình học

BẢNG DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HÌNH HỌC
HÌNH
VUÔNG
HÌNH CHỮ NHẬT
HÌNH
THANG CÂN
HÌNH
THOI
HÌNH
BÌNH
HÀNH
TỨ GIÁC
4

c

n
h

b

n
g

n
h
a
u

v
à

1

g
ó
c

v
u
ô
n
g
4

c

n
h

b

n
g

n
h
a
u
3

g
ó
c

v
u
ô
n
g
1 góc vuông
2 đường chéo bằng nhau
1

g
ó
c

v
u
ô
n
g
1 góc vuông
2 đường chéo bằng nhau
2 cạnh kề bằng nhau
2 đường chéo vuông góc
1 đường chéo là đường phân
giác của 1 góc
2

c

n
h

k


b

n
g

n
h
a
u
2

đ
ư

n
g

c
h
é
o

v
u
ô
n
g

g
ó
c
1

đ
ư

n
g

c
h
é
o

l
à

đ
ư

n
g

p
h
â
n

g
i
á
c

c

a

1

g
ó
c
2

c

p

c

n
h

đ

i

s
o
n
g

s
o
n
g
2

c

p

c

n
h

đ

i

b

n
g

n
h
a
u
1

c

p

c

n
h

đ

i

s
o
n
g

s
o
n
g

v
à

b

n
g

n
h
a
u
C
á
c

g
ó
c

đ

i

b

n
g

n
h
a
u
2

đ
ư

n
g

c
h
é
o

c

t

n
h
a
u

t

i

t
r
u
n
g

đ
i

m

m

i

đ
ư

n
g
Hoàng Mạnh Linh
hmlinh181989@yahoo.com

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bảng dấu hiệu nhận biết hình học