dong reu doi lanh

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu dong reu doi lanh

1
1) Huỳnh ngọc Đặng
2) Dương Quốc Trí
3) Trần Thanh Tuấn
4) Nguyễn Thị Linh Huệ
5) Trần Phạm Diệu Trâm
6) Nguyễn Thị Vân Trang
2
3
1/ Vùng phân bố

Phân bố: nằm ở vùng
cực trái đất, được đặc
trưng bởi khí hậu
quanh năm rất giá
lạnh, độ ngưng tụ hơi
nước rất kém, đất
thường xuyên bị băng
cứng, mùa sinh
trưởng ngắn, chỉ kéo
dài 1-3 tháng.
4
5
Sơ đồ
6

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu dong reu doi lanh