Câu hỏi ôn tập phần Di Truyền va Biến Dị

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Câu hỏi ôn tập phần Di Truyền va Biến Dị

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Câu 1: Nêu nội dung và ý nghĩa của quy luật phân li ?
Câu 2: Thế nào là lai phân tích ? Nêu ý nghĩa của phép lai phân tích ? Thực
hiên phép lai phân tích nhằm mục đích gì ?
Câu 3: Nêu nội dung và ý nghĩa của quy luật PLĐL ?
Câu 4: Nêu BDTH là gì ? Vì sao ở những loài giao phối BDTH lại phong
phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính ?
Câu 5: So sánh trội không hoàn toàn với trôi hoàn toàn ?
Câu 6: Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong nguyên phân ?
Câu 7: Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân ?
Câu 8: So sánh nguyên phân và giảm phân ?
Câu 9; Nêu những điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính ?
Câu 10: Cơ chế xác định giới tính ở người được thể hiện như thế nào ? Giải
thích tại sao tỉ lệ sinh con trai và con gái xấp xỉ 1 : 1 ? Việc sinh con trai hay
con gái có phải do người mẹ quyết định không ? Tại sao ?
Câu 11: Thế nào là hiện tượng di truyền lien kết gen ? Hiện tượng di truyền
liên kết đã bổ sung cho quy luật PLĐL của Men Đen ở những điểm nào ?
Hãy nêu điều kiện xảy ra di truyền liên kết gen ?
Câu 12: Kết quả phép lai phân tích trong trường hợp liên kết gen khác với
PLĐL của Men Đen như thế nào khi lai hai cặp tính trạng ?
Câu 13: Nêu sự khác nhau về cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và
Prôtêin ?
Câu 14: ADN và ARN tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào ?
Câu 15: Nêu MQH giữa Gen - ARN - Prôtêin ?
Câu 16: Thế nào là đột biến gen ? Đột biến gen có những dạng nào ? Nêu
nguyên nhân và hậu quả của đột biến gen ?
Câu 17: Thế nào là đột biến cấu trúc NST ? Nêu các dạng đột biến cấu trúc
NST ? Vì sao đột biến cấu trúc NST thường có hại ?
Câu 18: Nêu nguyên nhân và cơ chế phát sinh thể 2n + 1 (XXX) và thể 2n-1
(OX) ở người ?
Câu 19: Thế nào là hiện tượng đa bội hoá và thể đa bội ? Nêu đặc điểm của
thể đa bội ?
Câu 20: So sánh giữa thường biến và đột biến ?
Câu 21: Mức phản ứng là gì ? Người ta vân dụng sự hiểu biêt về mức phản
ứng đẻ nâng cao năng suất cây trồng và vật nuôi như thế nào?
Câu 22: Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng sinh khác trứng ?Nêu
ý nghĩa của việc nghiên cứu tre đồng sinh ?
Câu 23: Nêu nguyên nhân và cơ chế phát sinh bệnh Đao và bệnh Tớc nơ ?
Câu 24: Tại sao phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35 ? Tại sao phải
đấu tranh chống ô nhiễm môi trường ?
Câu 25: Những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời không được
phép kết hôn là dưa trên cơ sở khoa học nào ?
Câu 26: Công nghệ tế bào là gì ? Nêu những ứng dụng của công nghệ tế
bào?
Câu 27: Thế nào là kỹ thuật gen ? Nêu các khâu cơ bản trong kỹ thuật gen ?
Và nêu những ứng dụng của kỹ thuật gen ?
Câu 28: Công nghệ sinh học là gì ? Nêu vai trò của công nghệ sinh học ?
Câu 29: Thế nào là hiện tượng thoái hoá ? Nêu nguyên nhân của hiện tượng
thoái hoá giống ? Tự thụ phấn bắt buộc và giao phôi cân huyết có vai trò gì
trong chọn giống ?
Câu 30: Ưu thế lai là gì ? Nêu nguyên nhân di truyền của hiện tượng ưu thế
lai ? Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở đời F1 sau đó giảm dần qua các
thế hệ ? Tại sao không dung con lai F1 đẻ làm giống mà chỉ dung làm sản
phẩm ?

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Câu hỏi ôn tập phần Di Truyền va Biến Dị