Kết quả. bài thực hành XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT- VẬT LÝ 10

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Kết quả. bài thực hành XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT- VẬT LÝ 10

Bài thực hành:
BÁO CÁO THỰC HÀNH
điểm XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT
Họ và tên: ……………………………………lớp:…………
1. Trả lời câu hỏi:
- Lực ma sát xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt.
- Các loại lực ma sát: ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ.
- Công thức tính hệ số ma sát trượt:
mst
t
F
N
µ
=
(trượt ngang)

a
tan
. os
t
g c
µ α
α
= −
(trượt ngiêng)
- Phương pháp xác định hệ số ma sát trượt:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………
- Mục đính.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Kết quả thực hành.
a) Bảng 16.1. xác định hệ số ma sát trượt.
α
0
= ……...; α = ………..
±
…....
ѕ
0
= .............; s = ………..
±
……
n t
2
2s
a
t
=
a
tan
. os
t
g c
µ α
α
= −
t
µ

1
2
3
4
5
Giá trị trung bình
b) Kết quả xác định hệ số ma sát trượt :
t
µ
=
........... ............
t t
µ µ
+ ∆ = ±

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Kết quả. bài thực hành XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT- VẬT LÝ 10