giay gioi thieu chuyen truong

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu giay gioi thieu chuyen truong

UBND HUYỆN NINH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG G D & ĐT NINH HOÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG PTCS NINH VÂN ==============
Số:……………….

Ninh Vân , ngày tháng năm 2007
GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG
BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG PTCS XÃ NINH VÂN
Kính gởi :………………………………………………………………………………………………………………
Trân trọng giới thiệu em : VÕ NGUYỄN KỲ DUYÊN
Sinh ngày : 05 tháng 02 năm 1996
Sinh quán : NINH VÂN – NINH HOÀ – KHÁNH HOÀ
Là học sinh lớp : 5 B Trường : PTCS NINH VÂN
Đã học hết chương trình lớp 5 - Năm học :2006 - 2007
Đến tại :………………………………………………………………………………………………………………..
Để tiếp tục nhập học lớp 6
Lý do : ………………………………………………………………………………………………………………..…
Kính mong Ban Giám Hiệu trường :……………………………………………………………….…
quan tâm tạo mọi điều kiện giúp đỡ em :VÕ NGUYỄN KỲ DUYÊN tiếp tục học .
HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN NGHIỆP

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu giay gioi thieu chuyen truong