tim so bi chia

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu tim so bi chiaSè bÞ chia

20


30 36 15 18 32
Sè chia

2

5 4

5 3

4
Th­¬ng
10
6
9 3 7 8
§iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng
KiÓm tra bµi cò

6 : 2 = 3
Số bị chia Số chia Thương
Ta có : 6 = 3 x 2
3 x 2 = 6
6 = 3 x 2
1.Nhận xét
TOÁN:
2. Tìm số bị chia x chưa biết:
x : 2 = 5
x = 5 x 2

x =10
Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009
Toán
Tìm số bị chia
6 : 2 = 3
2. Tỡm s b chia x cha bit
S b chia S chia Thng
Ta cú : 6 = 3 x 2
1.Nhn xột
x : 2 = 5
x = 5 x 2
x =10
Mun tỡm s b chia ta ly thng nhõn vi s chia

1
Tính nhẩm:
6 : 3 =
2 x 3 =

2 8 : 2 =
4 x 2 =
12 : 3 =
4 x 3 =
4 15 : 3 =
5 x 3 =
5
6
8
12 15
4

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu tim so bi chia