Xem bản đẹp trên 123doc.vn

biên bản kiểm tra tổ chuyên môn

UBND THÀNH PHỐ KON TUM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐOÀN THANH TRA Kon Tum, ngày........tháng........năm 20.....
BIÊN BẢN THANH TRA TOÀN DIỆN
TỔ KHỐI CHUYÊN MÔN : ...................................................................................
Thời gian : Từ ngày......../........đến ngày......../......../200.......................
Địa điểm : Trường .................................................................................
Thành phần tổ thanh tra :
1/..................................................Chức vụ, đơn vị..............................................
2/..................................................Chức vụ, đơn vị..............................................
NỘI DUNG
I. Tình hình đội ngũ giáo viên của tổ :
1. Tổng số GV của tổ? Số lượng đủ/ thiếu giáo viên? lý do :
.................................................................................................................................
2. Số môn dạy từng lớp đủ/ thiếu? lý do :
.................................................................................................................................
3. Số giáo viên chưa đạt chuẩn? tỷ lệ %
.................................................................................................................................
II. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn :
1. Đánh giá về hồ sơ tổ chuyên môn :
a) Ưu điểm :.............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) Tồn tại :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Đánh giá về chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn : (Thời gian, hình thức, nội
dung sinh hoạt chuyên môn. Tập trung đánh giá về chất lượng sinh hoạt tổ
chuyên môn, việc tổ chức thao giảng chuyên đề.... )
1
a) Ưu điểm :.............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) Tồn tại :...............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
III. Kết quả dự giờ, kiểm tra hồ sơ và khảo sát chất lượng:
1. Kết quả kiểm tra :
2. Đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên thông qua dự giờ :
a) Ưu điểm :.............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) Tồn tại :...............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Đánh giá việc giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn như : Hồ sơ, giáo án?
Việc ra đề, đáp án, chấm chữa bài kiểm tra, cộng điểm, xếp loại học sinh, tham
gia quản lý và sử dụng sổ điểm...
a) Ưu điểm :...............................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b) Tồn tại :.................................................................................................................
DỰ GIỜ HỒ SƠ KHẢO SÁT
TS Xếp loại TS Xếp loại TS Giỏi Khá TB
TB
trở lên
Dưới
TB
G K Đ Cđ T K TB Y SL % SL % SL % SL % SL %

2
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Đánh giá chất lượng học tập của học sinh : ( Thông qua khảo sát của Đoàn và
dựa vào các số liệu của nhà trường như sổ gọi tên ghi điểm, kết quả tốt nghiệp,
thi học sinh giỏi trong 3 năm liền kề)
a) Ưu điểm :...............................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b) Tồn tại :.................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
IV. Đánh giá chung :
1. Ưu điểm :.............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Tồn tại :................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
V. Kiến nghị : (Đối với cá nhân, tổ chuyên môn, nhà trường)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TỔ THANH TRA
( Ký tên và ghi rõ họ, tên) ( Ký tên và ghi rõ họ, tên)
3