MÈO CON ĐI HỌC

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu MÈO CON ĐI HỌC


Ng­êi so¹n : NgäC LOAN

Mèo con buồn bực
Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn :
Bèn kiếm cớ luôn :
- Cái đuôi tôi ốm.
- Cái đuôi tôi ốm.
Cừu mới be toáng :
Cừu mới be toáng :
- Tôi sẽ chữa lành
- Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết !
Cắt đuôi khỏi hết !
- Cắt đuôi ? Ấy chết . . . !
- Cắt đuôi ? Ấy chết . . . !
Tôi đi học thôi !
Tôi đi học thôi !


Theo P.Vô-
Theo P.Vô-
rôn-cô
rôn-cô
Mèo con đi học
Lun ®äc tiÕng, tõ ng÷ khã :
Bn bùc
KiÕm cí
Be to¸ng
C¸i ®u«i
Cõu
: Bn vµ khã chÞu
: T×m lý do
: Kªu Çm Ü
1. T×m tiÕng trong bµi
cã vÇn ­u :
Cõu

2.T×m tiÕng ngoµi bµi :
- Cã vÇn ­u :
- Cã vÇn ­¬u :
VÝ dô :
-
VÇn ­u : Con Cõu, c­u mang, cöu ch­¬ng, b­u t¸,...
-VÇn ­¬u : B­¬u ®Çu, b­íu cæ, h­¬u cao cæ, sõng h­¬u,...

3.Nói câu chứa tiếng có vần ưu hoặc ươu.
Cây lựu vừa bói quả. Đàn hươu uống nước suối.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu MÈO CON ĐI HỌC