Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ lệ phần trăm

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ lệ phần trămBµi 2: ViÕt c¸c ph©n sè sau thµnh sè thËp ph©n ( Dïng m¸y tÝnh)


= 0,6
= 0,16
= 0,4
= 0,05
127,84 + 824,46 =
76,68 x 27 =
314,18 – 279,3 =
308,85 : 12,5 =
952,3
207,036
34,88
24,708
3 2
5 5
4 1
25 20
Bµi 1: Dïng m¸y tÝnh bá tói ®Ó tÝnh
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ

Cách tính:
- Tìm thương của 26 và 44,
lấy 4 chữ số sau dấu phẩy.
- Nhân với 100 và viết kí hiệu
% vào bên phải thương tìm
được.
Muốn tìm tỉ số
phần trăm của
7 và 40 ta làm
thế nào?
Sharp
Sharp
Tk-340
Tk-3 40

On/ c
R-cm
M+ M- off
+/-

% x
-
ce 0 . = +
7 8 9
4 5 6
1 2 3
Tỉm tỉ số phần trăm của 7 và 40.
Lần lượt bấm các nút
7 4 0ữ =
Trên màn hình xuất hiện kết
quả 0,175
On/ c

4
7
0
0
7
=
Ví dụ 1:
Sử dụng máy tính bỏ túi
để giải toán về tỉ số phần trăm
Máy đã tính:
7 : 40 = 0,175
Vậy: 7 : 40 = 0,175 = 17,5%

4 40 0,175

Cách tính:
56 x 34 : 100
Muốn tính
34% của 56 ta
làm thế nào?
Sharp
Sharp
Tk-3 40
Tk-3 40

On/ c
R-cm
M+ M- off
+/-

% x
-
ce 0 . = +
7 8 9
4 5 6
1 2 3
Tính 34% của 56.
Trên màn hình xuất hiện kết
quả 19,04
On/ c

x5
3
0
5
4
Ví dụ 2:
Sử dụng máy tính bỏ túi
để giải toán về tỉ số phần trăm
Máy đã tính:
56 x 34% = 56 x 34 : 100 = 19,04
Vậy: 34% của 56 là 19,04.
6
Lần lượt bấm các nút
6 3 4x %
5
%
56 56 3 34
19,04

Cách tính:
78 : 65 x 100
Muốn tìm
số đó ta làm
thế nào?
Sharp
Sharp
Tk-3 40
Tk-3 40

On/ c
R-cm
M+ M- off
+/-

% x
-
ce 0 . = +
7 8 9
4 5 6
1 2 3
Tìm một số biết 65% của nó
bằng 78.
Trên màn hình xuất hiện kết
quả 19,04
On/ c


7
6
0
7
5
Ví dụ 3:
Sử dụng máy tính bỏ túi
để giải toán về tỉ số phần trăm
Máy đã tính:
78 : 65% = 78 : 65 x 100 = 120
Vậy: Số cần tìm là 120.
8
Lần lượt bấm các nút
8 6 5ữ %
7
%
78 78 6 65 120

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ lệ phần trăm