Luyện từ và câu lớp 2 - tuần 8

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Luyện từ và câu lớp 2 - tuần 8


Môn: Luyện từ và câu
Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i
Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i


DÊu phÈy
DÊu phÈy

Điền các từ chỉ hoạt động vào chỗ
chấm:
a, Thầy Thái ....... môn Toán.
b, Bạn Ngọc ....... truyện.
c, Cô Hiền .......... bài rất hay.
d, Bạn Hải .......... tranh rất đẹp.

Điền các từ chỉ hoạt động vào chỗ
chấm:
a, Thầy Thái ....... môn Toán.
b, Bạn Ngọc ....... giỏi nhất lớp em.
c, Cô Hiền .......... bài rất hay.
d, Bạn Hải .......... tranh rất đẹp
dạy
học
giảng
vẽ

Tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i:
DÊu phÈy
1. T×m c¸c tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i
cña loµi vËt vµ sù vËt trong nh÷ng c©u sau:

a, Con tr©u ¨n cá.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Luyện từ và câu lớp 2 - tuần 8