ke hoach chuyen mon toan 6

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu ke hoach chuyen mon toan 6

kế hoạch môn toán 6
A - đặc điểm chung
1. Đặc điểm và nội dung cơ bản của ch ơng trình toán 6
Nội dung chơng trình toán 6 chia làm 5 chơng ( 3 chơng số học và 2 chơng hình học).Về thời lợng phân phối chơng
trình hai phân môn không nh nhau (Số học đợc dạy trong 113 tiết , hình học dạy trong 27 tiết )
Toán 6 chia làm 140 tiết dạy trong 37 tuần.
- Về đại số:
Chơng I : Các kiến thức về các phép toán trên tập hợp N
Chơng II : Các kiến thức về các phép toán trên Z
Chơng III : Các kiến thức về các phép toán trên phân số
- Về hình học:
Chơng I : Các kiến thức về điểm , đoạn thẳng, ...
Chơng II : Các kiến thức về góc, tam giác...
Nhìn chung chơng trình toán 6 không phức tạp và khó khăn bởi vì phần lớn các dạng toán, kiến thức áp dụng
giải bài tập đều là các thuật toán và đã đơc học ở lớp 5. Nhng nó lại có kiến thức mới nh kiến thức về số nguyên chính
vì thế mà học sinh gặp khó khăn ở phần đó.
2. Đặc điểm chung của giáo viên và học sinh:
a. Giáo viên:
* Thuận lợi :
- Dạy đúng chuyên môn đợc đào tạo . Đội ngũ đạt chuẩn và trên chuẩn , nhiệt tình và tận tuỵ với nghề.
- Có đầy đủ đồ dùng dạy học
* Khó khăn :
- Trờng học hai ca nên thời gian sinh hoạt chuyên môn cha nhiều

tt Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên
môn
Năm vào
ngành
Công việc đợc giao
1 Trần Thanh Hải 1973 CĐSP Toán _ Lí 1996 TTCM; Dạy Toán 6A- 6B
2 Nguyễn Thị Lài 1978 ĐHSP Toán - Tin 1999 Dạy Toán 6c 6d; CN 6C
b, Học sinh:
- Nhìn chung chất lợng đại trà cha đồng đều . HS cha say mê học, có một bộ phận HS nhác học.
- Chất lợng đại trà đầu năm:

Giỏi ................0.% Trung bình.............%
Khá................ 0% Yếu + kém..................%
- Học sinh mất gốc kiến thức ở lớp dới chiếm tỷ lệ cao ( cha đọc thông viết thạo và thực hiện các phép tính đơn giản cha
thành thạo )
- Phong trào giáo dục của địa phơng còn hạn chế dẫn đến phong trào học tập của các em kém . Sự quan tâm đến việc học
của HS ở mỗi gia đình còn hạn chế.
- Đa số các em học sinh có thời gian nhng cha tích cực học tập
- Các em là con em gia đình ng nghiềp nên cha có điều kiện học tập tốt
3. Kế hoạch phấn đấu chất l ợng
Chất lợng cuối năm
Giỏi: %
Khá : %
TB : %
Yếu : %
4. Chỉ tiêu phấn đấu:
a. Tập thể nhóm : Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt nhóm tiên tiến
b. Cá nhân : CSTĐ cấp cơ sở : 01
Lao động giỏi : 01
b kế hoạch cụ thể
I- số học
Tên ch-
ơng
mục đích yêu cầu ( Nội dung ch-
ơng)
ppct phơng pháp dạy học đồ dùng
yêu cầu đối với học
sinh
chú ý
Chơng I
: Ôn tập
và bổ
túc về
số tự
nhiên
- Một số khái niệm về tập hợp
-Các phép toán trên N và cá tính
chất.
- Tính chất chia hết của tổng. Dấu
hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9...
- Số nguyên tố hợp số, phân tích
một số ra thừa số nguyên tố.
Ước và Bội , ƯCLN, BCNN
- Các bài toán áp dụng dấu hiệu
chia hết , áp dụng tập hợp, áp
dụng ƯCLNvà BCNN
- Giải quyết vấn đề ,
vấn đáp gợi mở
- bài tập lí
thuyết
vận dụng
- Ôn tập hoạt động
nhóm,kiểm tra
SGK,
SBT, giáo
án, một
số bài tập
phát triển
- HS nắm đợc ôn tập
một cáh có hệ thống về
số tự nhiên. Các phép
tính trong N, các dấu
hiệu chia hết ( T/c chia
hết của tổng , dấu hiệu
chia hết cho 2, 3, 5, 9)
- HS làm quen về một
số thuật ngữ và kí hiệu
về tập hợp . Hiểu đợc
một số k/n về luỹ thừa,
số nguyên tố (phân
tích một số ra thừa số
nguyên tố), hợp số,
ƯCLN, BCNN.
- Nắm đợc các bài toán
áp dụng dấu hiệu chia
hết , áp dụng tập hợp,
áp dụng ƯCLNvà
BCNN
Chơng
II : Số
nguyên
- Tập hợp số nguyên , số nguyên
âm , số nguyên dơng.
- Số đối , GTTĐ của một số
nguyên
- Các phép tính trên tập hợp số
nguyên.
- Quy tắc chuyển vế, quy tắc dấu
ngoặc.
- Giải quyết vấn đề ,
vấn đáp gợi mở
- bài tập lí
thuyết
vận dụng
- Ôn tập hoạt động
nhóm, kiểm tra
SGK,
SBT, giáo
án, một
số bài tập
phát triển
- Biết đợc sự cần thiết
của số nguyên âm
trong thực tế đời sống.
- Biết so sánh và phân
biệt số nguyên âm và
số nguyên dơng.
- Tìm đợc số đối và giá
trị tuyệt đối của số
- Bội và ớc của số nguyên
nguyên.
- Hiểu đợc và vận dụng
các quy tắc để thực
hiện các phép tính, các
tính chất của các phép
tính, quy tắc chuyển
vế, dấu ngoặc.
- Thực hiện và tính
toán đúng với dãy số
trong trờng hợp đơn
giản.
- Hiếu đợc khái niệm
bội và ớc của số
nguyên, biết cách tìm
bội và ớc của số
nguyên
Chơng
III :
phân số
- Điều kiện để hai phân số bằng
nhau.
- Tính chất cơ bản của phân số .
- Rút gọn và so sánh các phân số
và các tính chất để áp dụnh
nhanh.
- Cách giải 3 bài toánn phân số - Giải quyết vấn đề ,
vấn đáp gợi mở
- bài tập lí
thuyết
vận dụng
- Ôn tập hoạt động
nhóm, kiểm tra
SGK,
SBT, giáo
án, một
số bài tập
phát
triển.
Một số
tranh vẽ
biểu đồ
phần
trăm
- Nhận biết và hiểu đ-
ợc k/n phân số, điều
kiện để hai phân số
bằng nhau, t/c cơ bản
của phân số . Quy tắc
rút gọn phân số , so
sánh phân số , các quy
tắc thực hiện các phép
tính về phân số và các
tính chất.
- có kỹ năng rút gọn
phân số , so sánh các
phân số . Kỹ năngthực
hiện các phép tính trên
phân số. Giaie các bài
toán về phân số , phần
trăm, kỹ năng dựng
biểu đồ phần trăm.
- Có ý thức vận dụng
các kiến thức về phân
số vào giải các bài
toán phân số .
- Bớc đầu có ý thức tự
học , ý thức cân nhắc,
lựa chọn cách giải hợp
lí cho một bài toán
Ii- hình học
Tên ch-
ơng
mục đích yêu cầu ( Nội dung ch-
ơng)
ppct
phơng pháp dạy
học
đồ dùng yêu cầu đối với học sinh chú ý
Chơng I
: đoạn
thẳng
- Cách vẽ , đọc tên đoạn thẳng ,
tia đờng thẳng.
- Ba điểm thẳng hàng, cách trồng
cây thẳng hàng.
- Khi nào thì AM + MB = AB.
- Trung điểm đoạn thẳng.
- Vẽ đoạn thẳng biết độ dài cho
trớc trên đờng thẳng và trên tia...
- Giải quyết
vấn đề , thuyết
trình, vấn đáp
gợi mở
- bài tập lí
thuyết
vận dụng
- Ôn tập hoạt
động nhóm,
kiểm tra
SGK,
SBT, giáo
án, một số
bài tập
phát triển.
Thớc kẻ,
phấn màu,
com pa
- Hiểu đợc các khái niệm
điểm đờng thẳng, tia , đoạn
thẳng, độ dài đoạn thẳng ,
trung điểm đoạn thẳng.
- Biết sử dụng các công cụ
để đo.
- Có kỹ năng để xác định
ba điểm tẳng hàng.
- Biết đo độ dài của đoạn
thẳng và vẽ đoạn thẳng biết
độ dài cho trứơc.
- Bớc đầu làm quen với các
hoạt động hình học. Biết
cách tự học hìng trong
SGK.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu ke hoach chuyen mon toan 6