Bảng đề nghị khen thưởng tập thể LĐXS

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bảng đề nghị khen thưởng tập thể LĐXS

PHÒNG GIÁO DỤC ……………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………….. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC
NĂM HỌC 20… – 20…
Tên đơn vò Tóm tắt thành tích Danh hiệu thi đua 3
năm trước
Đề nghò danh
hiệu năm nay
- Tổng số lớp :……………………..Tổng só CBGVCNV……………………….……Tỷ lệ HS bỏ học …………./…………
- Kết quả HS lên lớp thẳng: Giỏi:…………..% Khá:……………% TB:………………% Yếu:……………%
- Kết quả thi tốt nghiệp:……………….….% ………………..%
- Số GV dạy giỏi cấp trường:………………Thò Xã:………………Tỉnh:………..
- Kết quả bồi dưỡng GV: Đạt chuẩn:………….% Chưa đạt chuẩn:…………..%;
- Số SKKN: Trường:.A………..B……..C……..
Thò Xã :A……….B………….C………
Tỉnh:…………
- Số Đồ dùng dạy học có chất lượng…………..cái;
- Kết quả Hội khoẻ phù đổng: Huy chương:……………( Vàng……………Bạc………….Đồng………….)
- Đạt giải:……………;
Kết quả các hội thi khác :………………………………………………………………………………………………………………………………….;
Môi trường Xanh – Sạch – Đẹp:…………………………………………………………………….
Đạt trường TTGD thể chất cấp Thò Xã……………Cấp Tỉnh…………………..;
Xây dựng đơn vò : Chi bộ Đảng……………..Công đoàn…………………Chi đoàn……………………..Liên đội
…………………………;
Kết quả hoạt động ngoài giờ : ( nêu những giải thưởng mà đơn vò đạt được , hoặc đóng các loại
quỹ v.v ……)…………………………………………………………………………………..
Kết quả thực hiện chính sách KHHGĐ:………………………;
Kết quả xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá:………………………..gia đình.
Chủ tòch công đoàn ………………….., ngày ………………tháng………………….năm
Hiệu trưởng

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bảng đề nghị khen thưởng tập thể LĐXS