Phep tru dang 17 - 7.pptThứ ba ngày 30 tháng 1 năm 2007
Toán
Phép trừ dạng 17 - 7