GIẢI HỆ BẰNG PP CỘNG ĐẠI SỐ

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu GIẢI HỆ BẰNG PP CỘNG ĐẠI SỐ


Nhiệt liệt chào mừng
các thầy, cô giáo về dự hội
giảng
năm học 2006 - 2007
Gi I H PP
cộng đại số

KiÓm tra bµi cò

Nªu tãm t¾t c¸ch gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­
¬ng ph¸p thÕ?

Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh.
2x + 2y = 3
5x = 5
(B)
2x + 2y = 3
3x – 2y = 2
(A)
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh sau b»ng ph­¬ng ph¸p thÕ

Quy t¾c céng ®¹i sè :
Quy t¾c céng ®¹i sè dïng ®Ó biÕn ®æi mét
hÖ ph­¬ng tr×nh thµnh hÖ ph­¬ng tr×nh t­¬ng
®­¬ng.
B­íc 1: Céng hay trõ tõng vÕ hai ph­¬ng
tr×nh cña hÖ ph­¬ng tr×nh ®· cho ®Ó ®­îc mét
ph­¬ng tr×nh míi.
B­íc 2: Dïng ph­¬ng tr×nh míi Êy thay thÕ
cho mét trong hai ph­¬ng tr×nh cña hÖ (vµ
gi÷ nguyªn ph­¬ng tr×nh kia).

Xét hệ phương trình:
2x y
=1
x + y = 2
(I)
áp dụng quy tắc cộng đại số để biến đổi hệ (I) như sau:
Bước 2: Dùng phương trình mới đó thay thế cho một trong hai phương trình của hệ
(I) ta được hệ phương trình:
Bước 1: Cộng từng vế hai phương trình của hệ (I), ta được phương trình:
..
Bước 2: Dùng phương trình mới đó thay thế cho một trong hai phương trình của hệ
(I) ta được hệ phương trình:
b) Bước 1: Trừ từng vế hai phương trình của hệ (I), ta được phương trình:
..
..
..
..
* Trường hợp a :
* Trường hợp b :
..
Phiếu học tập


Chó
Chó
ý
ý
:
:
NÕu hÖ sè cña cïng mét Èn trong hai ph­¬ng tr×nh
cña hÖ b»ng nhau th× ta trõ tõng vÕ hai ph­¬ng tr×nh, ®èi
nhau th× ta céng tõng vÕ hai ph­¬ng tr×nh ®Ó lµm xuÊt
hiÖn ph­¬ng tr×nh mét Èn.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu GIẢI HỆ BẰNG PP CỘNG ĐẠI SỐ