luyen tu va cau: CAU KHIEN

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu luyen tu va cau: CAU KHIEN
Luyện từ và câu:
Câu khiến

I- Phần nhận xét
1/ Câu in nghiêng dưới đây được dùng
làm gì?
Gióng nhìn mẹ, mở miệng, bật lên
thành tiếng:
- Mẹ mời sứ giả vào đây cho con!
2/ Cuối câu in nghiêng có dấu gì?

3/ Em hãy nói với bạn bên cạnh
một câu để mượn quyển vở. Viết
lại câu ấy.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu luyen tu va cau: CAU KHIEN