MẪU GIẤY MỜI DỰ ĐẠI HỘI

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu MẪU GIẤY MỜI DỰ ĐẠI HỘI

Liên đội Trường THCS Cổ Loa CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---0---
Cổ Loa, ngày 24tháng 9.năm 2010
GIẤY MỜI
Kính gửi: .....................................................
BCH CHI ĐỘI …TRƯỜNG THCS CỔ LOA
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI ĐẠI BIỂU
Đến dự : Đại hội Chi đội……
Thời gian : Vào hồi …. ngày .. tháng .. năm 2010 (ngày thứ………)
Tại: Phòng học lớp……………..
Rất mong đại biểu đến dự để đại hội thành công tốt đẹp.
T/M BCH CHI ĐỘI
Chi đội trưởng


Liên đội Trường THCS Cổ Loa CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---0---
Cổ Loa, ngày 24tháng 9.năm 2010
GIẤY MỜI
Kính gửi: .....................................................
BCH CHI ĐỘI …TRƯỜNG THCS CỔ LOA
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI ĐẠI BIỂU
Đến dự : Đại hội Chi đội……
Thời gian : Vào hồi …. ngày .. tháng .. năm 2010 (ngày thứ………)
Tại: Phòng học lớp……………..
Rất mong đại biểu đến dự để đại hội thành công tốt đẹp.
T/M BCH CHI ĐỘI
Chi đội trưởng
Đội TNTP Hồ Chí Minh CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Liên đội Trường THCS Cổ Loa Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
--o0o-- --o0o—
Cổ Loa, ngày 10 .tháng 10 .năm 2009
GIẤY MỜI
Kính gửi: - Hội đồng Đội huyện Đông Anh
- Huyện đoàn huyện Đông Anh

BCH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS CỔ LOA
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI ĐẠI BIỂU
Đến dự : Đại hội Liên đội trường THCS Cổ Loa năm học 2009-2010
Thời gian : Vào hồi 15h00 ngày 14 tháng 10 năm 2009 (ngày thứ tư)
Tại: Phòng Hội đồng trường THCS Cổ Loa
Rất mong đại biểu đến dự để đại hội thành công tốt đẹp.


T/M BCH LIÊN ĐỘI Tổng phụ trách
Liên đội trưởng
Bùi Bích Việt Trần Thị Quyên

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu MẪU GIẤY MỜI DỰ ĐẠI HỘI