Mẫu vé xe đám cưới

 §¸m c­íi Luých - Nhµn 
vÐ göi xe
Sè 002
13 - 9 - 2010
 §¸m c­íi Luých - Nhµn 
vÐ göi xe
Sè 001
06 - 8 - Canh Dần
 §¸m c­íi Luých - Nhµn 
vÐ göi xe
Biển số xe
..................
13 - 9 - 2010
 §¸m c­íi Luých - Nhµn 
vÐ göi xe
Biển số xe
..................
06 - 8 - Canh Dần