BÀI 17 TIN 10

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu BÀI 17 TIN 10


Bài 17
Bài 17
:
:
MỘT SỐ CHỨC NĂNG
MỘT SỐ CHỨC NĂNG
KHÁC
KHÁC
I/
I/
ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH
ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH
II/
II/
NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG
NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG
III/ IN VĂN BẢN
III/ IN VĂN BẢN

I/ ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH
SÁCH

+ dạng liệt kê
Các đặc trưng đònh dạng kí tự cơ bản :

Phông chữ

Kiểu chữ

Cỡ chữ

Màu sắc

I/ ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH
SÁCH
+ dạng số thứ tự
Công việc ngày thứ hai 15/9
1. Học trên lớp
2. Lao động giúp gia đình
3. Đá bóng
4. Làm bài tập

I/ ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH
SÁCH
Hai cách để đònh dang văn bản :
Cách 1 : dùng lệnh Fomat -> Bullest and Numbering để mở hộp thoại
Bullest and Numbering
->

I/ ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH
SÁCH
Cách 2 : sử dụng nút lệnh Bullets hoặc Numbering trên
thanh công cụ đònh dạng

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu BÀI 17 TIN 10