ve tranh de tai an toan giao thong

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu ve tranh de tai an toan giao thong


Líp 3 – ng HËu b¾c giang

C¸c em xem ®o¹n b¨ng

Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2007
Mĩ thuật
Bài 29: Vẽ tranh
Đề tài an toàn giao thông

§­êng bé
§­êng s¾t
§­êng thuû

Vẽ về đề tài an toàn giao thông chúng ta có thể vẽ
những hình ảnh .

Đường bộ: Người, ô tô, xe máy, xe đạp, nhà, cây
cối

Đường thuỷ: Tàu, thuyền, sông nước, người, cây cối
hai bên sông

Đường sắt: Tàu hoả, đường day, cây cối, người

Đường hàng không: Máy bay, bầu trời

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu ve tranh de tai an toan giao thong