Phân phối chương trình môn ngư văn lơp 11

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Phân phối chương trình môn ngư văn lơp 11

Cả năm: 37 tuần = 123 tiết
Học kì I: 19 tuần
(15 tuần x 4 tiết + 4 tuần x 3 tiết = 72 tiết)
Học kì II: 18 tuần
(15 tuần x 3 tiết + 3 tuần x 2 tiết = 51 tiết)
HỌC KÌ I
Tuần Tiết Tên bài
1 1- 2
3
4
- Vào phủ chúa Trịnh (Lê Hữu Trác)
- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
- Viết bài Làm văn số 1 (Nghị luận xã hội)
2 5
6
7
8
- Tự tình II (Hồ Xuân Hương)
- Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)
- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
- Thao tác lập luận phân tích
3 9-10
11
12
- Thương vợ (Trần Tế Xương) + Đọc thêm: Vịnh khoa thi hương
(Trần Tế Xương)
- Đọc thêm: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến),
- Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp)
4 13-14
15
16
- Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)
- Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)
- Luyện tập thao tác lập luận phân tích
5 17-18
19
20
- Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu)
- Đọc thêm: Chạy giặc ( Nguyễn Đình Chiểu), Bài ca phong cảnh
Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
- Trả bài Làm văn số 1, Ra đề bài số 2 - Nghị luận văn học (HS viết
ở nhà)
6 21-22- 23
24
- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)
- Thực hành về thành ngữ, điển cố
7 25-26
27
28
- Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)
- Đọc thêm: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều của Nguyễn
Trường Tộ)
- Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng
8 29-30
31
32
- Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
- Trả bài Làm văn số 2
- Thao tác lập luận so sánh
9 33-34
35-36
- Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng
Tám năm 1945
- Viết bài Làm văn số 3 (Nghị luận văn học)
10 37-38-39
40
- Hai đứa trẻ (Thạch Lam)
- Ngữ cảnh
11 41-42
43
- Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
- Luyện tập thao tác lập luận so sánh
SỞ GD & ĐT SƠN LA
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11
(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)
(Áp dụng từ năm học 2009-2010)
1
44 - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so
sánh
12 45-46
47
48
- Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng)
- Phong cách ngôn ngữ báo chí
- Trả bài Làm văn số 3
13 49
50- 51-52
- Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
- Chí Phèo (Nam Cao)
14 53
54-55
56
- Phong cách ngôn ngữ báo chí
- Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu
- Bản tin
15 57
58
59
60
- Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích - Hồ Biểu Chánh);
- Đọc thêm: Vi hành (Nguyễn Ái Quốc); Tinh thần thể dục (Nguyễn
Công Hoan)
- Luyện tập viết bản tin
- Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
16 61-62
63
- Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Trích Vũ Như Tô của Nguyễn Huy
Tưởng)
- Thực hành một số kiểu câu trong văn bản
17 64- 65
66
- Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch- xpia)
- Ôn tập Văn học
18 67
68 - 69
- Ôn tập Văn học
- Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
19 70-71
72
- Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
HỌC KÌ II
Tuần Tiết Tên bài
20 73
74
75
- Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
- Nghĩa của câu
- Viết bài Làm văn số 5 (Nghị luận xã hội)
21 76
77
78
- Hầu trời (Tản Đà)
- Nghĩa của câu (tiếp)
- Vội vàng (Xuân Diệu)
22 79
80
81
- Thao tác lập luận bác bỏ
- Tràng giang (Huy Cận)
- Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
23 82
83 - 84
- Trả bài số 5, Ra đề bài số 6 ((Nghị luận xã hội- HS làm bài ở nhà)
- Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)+Đọc thêm: Lai tân (Hồ Chí Minh)
24 85
86
87
- Chiều tối (Hồ Chí Minh)
- Từ ấy (Tố Hữu)
- Đọc thêm: Nhớ đồng (Tố Hữu) + Đọc thêm: Chiều xuân (Anh
Thơ)
25 88
89
90
- Đọc thêm: Tương tư (Nguyễn Bính)
- Tiểu sử tóm tắt
- Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
26 91 - Trả bài Làm văn số 6
2
92- 93 - Tôi yêu em (Pu-skin) + Đọc thêm: Bài thơ số 28 (Ta-go)
27 94
95 - 96
- Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt
- Người trong bao (Sê- Khốp)
28 97
98 - 99
- Thao tác lập luận bình luận
- Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những người khốn
khổ của V. Huy-gô)
29 100
101 - 102
- Luyện tập thao tác lập luận bình luận
- Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh) + Đọc thêm: Tiếng
mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)
30 103-104
105
- Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng-ghen)
- Phong cách ngôn ngữ chính luận
31 106-107
108
- Một thời đại trong thi ca ( Trích Thi nhân Việt Nam của Hoài
Thanh, Hoài Chân)
- Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp)
32 109-110
111
- Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận
- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
33 112-113
114
- Ôn tập phần Văn học
- Tóm tắt văn bản nghị luận
34 115-116
117
- Ôn tập phần Tiếng Việt
- Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
35 118-119 - Ôn tập phần Làm văn
36 120-121 - Kiểm tra tổng hợp cuối năm học (học kì II)
37 122
123
- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm (học kì II)
- Hướng dẫn học tập trong hè
3

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Phân phối chương trình môn ngư văn lơp 11