Bài hát:Em yêu cây xanh

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài hát:Em yêu cây xanh

Theo điệu Cò lả
Viết lời mới: Nguyễn Thị Bích
(MG Măng Non)

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài hát:Em yêu cây xanh