BAI TAP BAT PHUONG TRINH BAC NHAT MOT AN

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu BAI TAP BAT PHUONG TRINH BAC NHAT MOT AN


KiÓm tra bµi cò
Chọn đáp án đúng:
Tập nghiệm của bất phương trình
01120 >+− x
A:
20
11
=x


+∞;
20
11


∞−
11
20
;


∞−
20
11
;
B:
C: D:
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Tập nghiệm của bất phương trình
01≤+mx
A: B: C: D: E:
A: B: C:
D:


+∞− ;
1
m
m
x
1
−=


−∞−
m
1
;
φ
Một đáp
án khác
Bất phương trình vô nghiệm khi:
mxm +≥− 1)1(
2
1±=m 0=m 1=m
1−=m
Bất phương trình nghiệm đúng với mọi khi:
Rx∈
A: B: C:
D:
1=m−=
=
2
1
m
m
2−=m−=
=
2
1
m
m
mxmm +<−+ 2)2(
2
A: C:
B:
D: B và C
thuộc tập nghiệm của bất phương trình:
5−=x
0)1)(5( >−+ xx
0)1()5(
2
≥−+ xx
0)5(9 ≤−− xx
Bài
Bài
I
I
là:
D:
D E C A C
Sai
Sai
Sai
E:
Sa
i
Sa
i
Sa
i
Sa
i
C:
Sa
i
Sa
i
Sa
i
A:
Sa
i
Sa
i
Sa
i
C:
Sa
i
Sa
i
Sa
i
là:
Tiết 40: BÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
KiÓm tra bµi cò
Chọn đáp án đúng:
Bài II:
Bất phương trình tương đương với bất phương trình :
Câu 1:
1
12
172
−>


x
x
A:
B:
D:
C:
1172 −>−x
12172 −>− xx
0)12()172( >−+− xx
0
12
12172
>

−+−
x
xx
C:
Đún
g
Sa
i
Sa
i
Sa
i
Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A:
D:
C:


+∞;
19
5
}2{;
19
5
−∪


+∞
0)519()2(
2
≥−+ xx


+∞;
5
19
[
)
}2{;26,0 −∪+∞
Đún
g
Sa
i
Sa
i
Sa
i
B:B:
Tập nghiệm của bất phương trình là:
Câu 3:
1
12
172
−≥


x
x
A:
B:
D:
C:


12;
2
17
( )
12;5
(
]
( )
+∞∪∞− 12;5;
[
)
12;5
C:
Đúng
Sa
i
Sa
i
Sa
i
Tiết 40: BÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
Chúc mừng
em!
Em rất giỏi!
Very Good!
Bài
Bài
1
1
Giải bất phương trình
Bài 2
Bài 2
Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi
[ ]
2;1−∈x
1
2
5
>
+−
+
mx
m
Bài 3
Bài 3
Cho bất phương trình
1
1
11
−>
−+
+−−
mx
mx
53212 +<−++ xxx
Tiết40: BÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
b) Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi.
a) Tìm tập nghiệm của bất phương trình theo m.
[ ]
10;1−∈x
bµI TËP VÒ NHµ
Bài 1
Giải bất phương trình
5325312 −<−+− xxx
32312 ≤+++− xxx
a)
b)
Bài 2
Giải biện luận bất phương trình
a) b)
0
1
12
>
+
−+
x
mx
m
x
−<
+1
1
Bài
Bài
3
3
Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi
[
)
3;1−∈x
03)12( <−++ xmx
Bài
Bài
4
4
Cho hai bất phương trình
02)1( ≥+− mx

)1()2)(1( +≥−− xmxm
Tìm m để mọi là nghiệm của ít nhất một trong hai bất phương trình trên
Rx∈

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu BAI TAP BAT PHUONG TRINH BAC NHAT MOT AN