Mẫu kiểm điểm cá nhân cuối năm học

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Mẫu kiểm điểm cá nhân cuối năm học

PHÒNG GIÁO DỤC TP BMT
TRƯỜNG THCS LẠC LONG QUÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2009 – 2010
Họ và tên giáo viên : …………………………………………………………………………………………… Tổ chuyên môn : ………………………….
Chỗ ở hiện nay : ……………………………………………………………………………………………………..Điện thoại : …………………………………..
Hệ đào tạo : ……………………………….. Môn đào tạo : ……………………………………….. trường đào tạo : …………………………………….
Công việc được giao : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
I. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM
1. Công tác tư tưởng chính trò :
- Số chủ điểm về HĐNGLL đã triển khai ở lớp : ……………………………………
- Số lần tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức : ………………………………
- Số lần tham gia các hoạt động ở đòa phương nơi cư trú ( nêu rõ các việc đã tham gia)
- Gia đình có được công nhận là gia đình văn hóa của năm 2009 không ? …………………………………………….
- Ý thức xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường : ……………………………………………………………………………………….
2. Công tác chủ nhiệm lớp : Só số đầu năm : ……………………… Só số cuối năm : ………………………………………
Số học sinh nghỉ học : …………………em , số học sinh chuyển trường : ……………………………………….
- Tổng số buổi nghỉ học của lớp : ………………. Tỉ lệ chuyên cần : ………………% (Mỗi học sinh phải học 210 buổi)
- Kết quả của lớp chủ nhiệm : Vò thứ thi đua : …………………..
- Xếp loại hạnh kiểm : Tốt : …………………. Khá :……………………….TB : ………………………….. Yếu : …………………….
- Xếp loại học lực : Giỏi : …………………..Khá : ……………………….TB : …………………..Yếu : ………………. Kém : ……………..
- Học sinh lên lớp thẳng : …………….em đạt tỉ lệ : ………….% ; so với đầu năm tăng (giảm) …………………..%
- Học sinh thi lại : …………………….. tỉ lệ ……………..% , số em ở lại hẳn : ……………….em
- Số học sinh giỏi và tiên tiến của lớp : ………………..em
- Số học sinh là học sinh giỏi cấp thành phố trở lên : …………………. Em
3. Thực hiện nền nếp chuyên môn :
- Ngày giờ công : …………………% , số buổi nghỉ có lí do : …………… số buổi nghỉ không lí do : ……………………….
- Số lần vi phạm nền nếp chuyên môn : ………………….. Số tiết dạy thay : ………………………………………………….
- Thực hiện quy chế chuyên môn : Thực hiện chương trình : …………………… Lên lòch báo giảng : ……………….
- Chấm trả bài kiểm tra của học sinh có kòp thời không ? …………………………………………………………………….
- Giáo án soạn đến tuần : ……………………… ; dự giờ được : …………………
- Thao giảng : …………..tiết , xếp loại : ………………… ; số chuyên đề đã tham gia : …………………………………………..
- Số buổi tham dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ : …………………………………………………………………………………….
- Tên SKKN : ………………………………………………………………………………xếp loại ở trường : ………………XL ở PGD : ………….
- Tên đồ dùng dạy học : …………………………………………………………Xếp loại ở trường : …………XL ở PGD : ……………..
- Số tiết có sử dụng đồ dùng dạy học : ……………………………số tiết không sử dụng : …………………………………………….
- Số học sinh của bộ môn dạy được công nhận là học sinh giỏi cấp trường : ………. cấp thành phố : ……..
- Xếp loại do thanh tra toàn diện của tổ chuyên môn : ………………………………………………………………………………
- Kết quả giảng dạy cụ thể ( Báo cáo chất lượng chung của mỗi bộ môn do mình phụ trách)
Môn : ………………%Tỉ lệ trên TB đạt : ……………% ,so với chỉ tiêu chung của bộ môn trong trường : ……………….%
Môn : ……………% Tỉ lệ trên TB đạt : ……………% ,so với chỉ tiêu chung của bộ môn trong trường : ……………….%
Môn : ……………%. Tỉ lệ trên TB đạt : …………% ,so với chỉ tiêu chung của bộ môn trong trường : ……………….%
- Trong năm học bản thân đã tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn về vấn đề gì? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Xếp loại về thi dạy ở trường : ……………………………………………………………………………………
4. Các hoạt động khác :
- Thực hiện các khoản thu nộp trong năm : Xây dựng :……………………………đ ; Học phí : ……………………………đ
Các khoản khác : …………………………………….đ ; Tiền ủng hộ xây trường : ……………………………………….đ
- Số buổi tham gia hội họp : …………………………………….. tham gia họp tổ : …………………………
- Sinh hoạt nhóm bộ môn : ………………………… ; số buổi xem băng hình về giảng dạy : ……………………………………
- Số buổi tham gia các hoạt động khác trong nhà trường : ………………….sổ buổi không tham gia : ………..
II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BẢN THÂN ĐỐI VỚI NHÀ
TRƯỜNG :
1. Phương hướng công tác của bản thân trong năm học tới : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Đề xuất của bản thân về công tác của BGH , Công đoàn , Đội , Đoàn .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁ NHÂN :
Ưu điểm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tồn tại : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cá nhân tự xếp loại thi đua : ………………………………………………………….
Danh hiệu công đoàn : Xuất sắc : Khá : Trung bình :
Ngày ……..tháng ……..năm 2010
Người viết
Ý kiến của tổ chuyên môn :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tổ trưởng thay mặt tổ ký tên

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Mẫu kiểm điểm cá nhân cuối năm học