so theo doi ket qua kiem tra danh gia hoc sinh

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu so theo doi ket qua kiem tra danh gia hoc sinh

PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM
PHẦN THEO DÕI KẾT QUẢ KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
Lớp :…………………………
G.viên p.trách :…………………………
G.viên bộ môn :NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT
STT

HỌ VÀ TÊN H. SINH
ĐÁNH GIÁ HỌC LỰC MÔM XẾP LOẠI
HỌC KỲ I HỌC KỲ II HKI HKII
CN
1 2 3 4 5 6 7 8
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TSHS

NỮ
H.T.A+ H.T.A C.H.T
SL/NỮ % SL/NỮ % SL/NỮ %
HK I
HKII&CN
PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM

PHẦN THEO DÕI KẾT QUẢ KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
Lớp :…………………………
G.viên p.trách :…………………………
G.viên bộ môn :NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT
S
T
T
HỌ TÊN HỌC SINH
ĐÁNH GIÁ HỌC LỰC MÔN Xếp loại
HỌC KỲ I HỌC KỲ II HKI HKII
CN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TSHS

NỮ
H.T.A+ H.T.A C.H.T
SL/NỮ % SL/NỮ % SL/NỮ %
HK I
HKII&CN

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu so theo doi ket qua kiem tra danh gia hoc sinh